Opłaty targowe, podatki i ławnicy, czyli najbliższa sesja Rady Miasta Szczecinek

  • KW
  • 2015-10-16 12:48:10
Opłaty targowe, podatki i ławnicy, czyli najbliższa sesja Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

19 października zbierze się na kolejnym posiedzeniu Rada Miasta Szczecinek. Sesja rozpocznie się wyjątkowo o godzinie 9:30.

Poniżej przedstawiamy obowiązujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 14.09.2015r.

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

6. Uchwała w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

7. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

8. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową.

10. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

11. Uchwała w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Szczecinek”.

12. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2016-2019.

13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.

14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.

15. Wnioski i zapytania radnych.

16. Zamknięcie sesji.

Jednocześnie przypominamy, że sesja będzie transmitowana na żywo w TV GAWEX. 19.10.2015 g. 9:30. Zapraszamy przed telewizory!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: