Absolutorium dla burmistrza na poniedziałkowej sesji Rady Miasta

  • KW
  • 2015-06-14 21:25:38
Absolutorium dla burmistrza na poniedziałkowej sesji Rady Miasta
  • Foto: TV Gawex

15 czerwca odbędzie się w szczecineckim ratuszu sesja absolutoryjna Rady Miasta Szczecinek. Najważniejszy punkt, z 14 zaplanowanych, to udzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu z 2014 roku. Będzie to już tylko formalność - Regionalna Izba Obrachunkowa pod koniec maja br. pozytywnie oceniła budżet.

Porządek obrad poniedziałkowej sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Rady Miasta Szczecinek: z 30.04.2015r., z 18.05.2015r. i z 20.05.2015r.

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

4. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok.

6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025.

7. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim o przyjęciu do prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Narutowicza I” w Szczecinku.

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku.

11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.

12. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.

13. Wnioski i zapytania radnych.

14. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: