Czas pochwalić się majątkiem

  • KW
  • 2015-05-28 10:33:34
Czas pochwalić się majątkiem
  • Foto: TV Gawex

Szczecineccy radni, wybrani w ostatnich wyborach samorządowych, złożyli swoje oświadczenia majątkowe za rok 2014. To drugie zeznanie, które radni musieli złożyć. Pierwsze miesiąc po ślubowaniu, drugie do końca kwietnia.

Do końca kwietnia samorządowcy składają coroczne oświadczenia majątkowe dotyczące ich majątku odrębnego oraz objętego wspólnością majątkową małżeńską według stanu na 31 grudnia 2014 r. 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

- zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych. Radni określają także dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. W oświadczeniu widnieją także mienia ruchome o wartości powyżej 10 tys. zł oraz zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone.

Zeznania wszystkich radnych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Szczecinek. http://www.bip.szczecinek.pl/?c=480

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: