Konsultacje społeczne z mieszkańcami Szczecinka

  • KW
  • 2015-05-07 09:01:50
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Szczecinka
  • Foto: TV Gawex

Do dnia 11 maja 2015 Urząd Miasta przeprowadza konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów osiedli.

UCHWAŁA Nr VIII/66/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczecinek

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Szczecinek w sprawie:

1/ zmiany statutu Osiedla Zachód I stanowiące zał. nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ zmiany statutu Osiedla Zachód II stanowiące zał. nr 2 do niniejszej uchwały,

3/ zmiany statutu Osiedla Koszalińska- Kołobrzeska stanowiące zał. nr 3 do niniejszej uchwały,

4/ zmiany statutu Osiedla Mierosławskiego- Wiatraczna stanowiące zał. nr 4 do niniejszej uchwały,

5/ zmiany statutu Osiedla Wodociągowa – Rzeczna stanowiące zał. nr 5 do niniejszej uchwały,

6/ zmiany statutu Osiedla Słowiańska- Łódzka stanowiące zał. nr 6 do niniejszej uchwały,

7/ zmiany statutu Osiedla Kopernika- Winniczna stanowiące zał. nr 7 do niniejszej uchwały,

8/ zmiany statutu Osiedla Centrum stanowiące zał. nr 8 do niniejszej uchwały,

9/ zmiany statutu Osiedla Mickiewicza- Chełmińska stanowiące zał. nr 9 do niniejszej uchwały,

10/ zmiany statutu Osiedla Szczecińska – Gdańska stanowiące zał. Nr 10 do niniejszej uchwały,

11/ zmiany statutu Osiedla Pilska - Raciborki stanowiące zał. nr 11 do niniejszej uchwały,

12/ zmiany statutu Osiedla Trzesieka stanowiące zał. nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się termin konsultacji od dnia 4 maja 2015r. do dnia 11 maja 2015r.

2. Mieszkańcy Miasta Szczecinek wyrażają swoją opinię poprzez wypełnienie karty konsultacyjnej stanowiącej załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

3. Karty konsultacyjne można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta oraz ze strony internetowej Urzędu Miasta www.szczecinek.pl.

4. Wypełnione karty konsultacyjne składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub przesyła za pośrednictwem internetu na adres: d.krupski@um.szczecinek.pl.

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Szczecinka, posiadający prawo wyborcze, zamieszkali na terenie Miasta Szczecinek.

§ 3.

Konsultacje przeprowadza i wynik jej ustala Miejska Komisja Konsultacyjna w składzie:

a) Brynkiewicz Jacek - Przewodniczący,

b) Wójcik Romualda - Sekretarz,

c) Podkowiak Czesław - Członek.

§ 4.

1. Do zadań Miejskiej Komisji Konsultacyjnej należy:

a) zarządzenie wydrukowania kart konsultacyjnych,

b) zebranie wypełnionych kart konsultacyjnych,

c) sporządzenie dwóch egzemplarzy protokołu wyników konsultacji i przekazanie ich Przewodniczącemu Rady Miasta i Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                                                    Katarzyna Dudź

Załączniki oraz karta konsultacyjna dostępne są pod adresem http://www.szczecinek.pl/pl/news/konsultacje-spo%C5%82eczne

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: