Wniosek o referendum ws. likwidacji Straży Miejskiej został zaopiniowany negatywnie

  • KW
  • 2015-04-22 15:43:18
Wniosek o referendum ws. likwidacji Straży Miejskiej został zaopiniowany negatywnie
  • Foto: TV Gawex

Kolejne posiedzenie komisji, która zajmowała się sprawdzeniem wniosku dotyczącego organizacji referendum ws. likwidacji Straży Miejskiej, zakończyło się wydaniem negatywnej opinii.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta wybrano komisję, która miała sprawdzić, czy wniosek referendalny dotyczący likwidacji Straży Miejskiej jest poprawny. Wnioskiem zajęła się więc Komisja Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego, której skład weszli radni: Jacek Brynkiewicz, Małgorzata Kuszmar, Katarzyna Dudź, Janusz Leszko, Małgorzata Golińska.

Dzisiaj, 22 kwietnia komisja po raz kolejny spotkała się. Po wielogodzinnym posiedzeniu Radni zaopiniowali wniosek negatywnie. 

Z przedstawionej przez Komisję opinii wynika, że:

1. Wniosek o przeprowadzenie referendum złożono w wymaganym ustawą terminie.

2. Wniosek został złożony przez uprawniony podmiot – partię polityczną, reprezentowaną przez uprawnioną osobę – Pełnomocnika.

3. Wniosek zawiera w swej treści pytanie referendum.

4. Komisja uznała, iż inicjator referendum nie spełnił wymogów zawartych w artykule 13 ust.1 ustawy.

Pełnomocnik inicjatora referendum do wniosku w sprawie referendum dołączył 423 karty poparcia, które zawierały 3747 podpisów, z czego 683 podpisy nie spełniały wymogów ustawy. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy mieszkaniec jednostki samorządu terytorialnego popierający wniosek o przeprowadzenie referendum podaje na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL, potwierdzając wymienione dane własnoręcznym podpisem. Wszystkie określone w tym przepisie dane osobowe są istotne, muszą, więc być kompletne, ponieważ służą do identyfikacji osób popierających wniosek i ułatwiają weryfikację tego poparcia.

Komisja, po weryfikacji złożonych podpisów, na podstawie przyjętych zasad, ustaliła, że ogólna liczba poprawnie złożonych podpisów uznanych za ważne, wyniosła 3064.

Komisja stwierdziła następujące błędy na kartach poparcia:

a) brak podpisu – 10

b) wadliwy PESEL – 143

c) wadliwe lub nieczytelne nazwisko lub imię – 163

d) wadliwy adres – 66

e) brak w rejestrze wyborców – 255

Komisja stwierdziła również, że zdarzały się sytuacje, w których dla jednych pozycji w arkuszu wystąpiło równocześnie dwa lub więcej rodzajów błędów. Stwierdziła także, że 45 mieszkańców wielokrotnie udzieliło poparcia (nawet trzykrotnie) i nie uwzględniła z tej przyczyny 46 podpisów. Ustalono, że na kartach poparcia było poparcie osoby, która zmarła w dniu 4 października 2014r.

Na podstawie powyższych ustaleń Komisja ostatecznie wydała opinię negatywną w sprawie wniosku Kongresu Nowej Prawicy – koło Szczecinek o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Szczecinku z uwagi na nie spełnienie warunków określonych w ustawie, a w szczególności nie wykazanie podpisami, że przeprowadzenie referendum popiera 10%  uprawnionych do głosowania mieszkańców Miasta Szczecinek.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: