W poniedziałek Sesja Rady Miasta Szczecinek

  • KW
  • 2015-03-15 09:37:49
W poniedziałek Sesja Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

W poniedziałek, 16 marca, o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej szczecineckiego ratusza odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Szczecinka. Obrady będą transmitowane na żywo w TV Gawex. Już dziś zapraszamy.

Poniżej przedstawiamy zaplanowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 15.01.2015r.

3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok.

4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Szczecinek.

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/546/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Szczecinek i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 119, poz.2275).

7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr V/36/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8. Uchwała w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Szczecinku wkładu rzeczowego (aportu) w formie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

10. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek.

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska III” w Szczecinku.

13. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna” w Szczecinku.

14. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kaszubska-I” w Szczecinku.

15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XLII/389/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Szczecinek.

16. Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Szczecinku.

17. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2015 roku.

18. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.

19. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Zachód I.

20. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Zachód II.

21. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Koszalińska-Kołobrzeska.

22. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Mierosławskiego-Wiatraczna.

23. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Wodociągowa-Rzeczna.

24. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Słowiańska-Łódzka.

25. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Kopernika-Winniczna.

26. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Centrum.

27. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Mickiewicza-Chełmińska.

28. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Szczecińska-Gdańska.

29. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Pilska-Raciborki.

30. Uchwała w sprawie Regulaminu Rady Osiedla Trzesieka.

31. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

32. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.

33. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.

34. Wnioski i zapytania radnych.

35. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: