Nowa Powiatowa Rada Rynku Pracy wybrana

  • KW
  • 2015-02-26 13:03:19
Nowa Powiatowa Rada Rynku Pracy wybrana
  • Foto: www.powiat.szczecinek.pl

24 lutego 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, która rozpoczyna działalność na nieco innych zasadach niż funkcjonująca dotychczas Powiatowa Rada Zatrudnienia. Na pierwszym posiedzeniu członkowie organu skupili się na wyborze prezydium Rady oraz podjęciu pierwszych decyzji, zmierzających do określenia kierunków działań.

Spotkanie otworzył Starosta Krzysztof Lis, który wręczył wszystkim obecnym członkom nominacje. W krótkich słowach określił także kompetencje i zakres obowiązków nowej Rady. Serdecznie dziękuję za chęć do wspólnej pracy i za państwa gotowość do podejmowania wyzwań - rozpoczął Starosta. - Opinia Rady jest dla mnie wyjątkowo ważna. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek w swoich działaniach podejmował inne decyzje niż te, które właśnie przez tę Radę zostały wypracowane i uzgodnione. 

W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia weszli: 
- Paweł Mikołajewski – Burmistrz Miasta i Gminy Biały Bór, 
- Ryszard Jasionas – Wójt Gminy Szczecinek, 
- Daniel Rak – wiceburmistrz Szczecinka, 
- Jerzy Mariak – Zachodniopomorska Izba Rolnicza, 
- Jolanta Gąsiorowska – Cech Rzemiosł Różnych, 
- Krzysztof Gąsiorowski – OPZZ 
- Ryszard Jancelewicz – NSZZ Solidarność 
- Janusz Paszkiewicz – Północna Izba Gospodarcza, szczecinecki przedsiębiorca. 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy, zgodnie z założeniami Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę oraz chętni spośród działających na terenie Powiatu Szczecineckiego struktur organizacji związkowych, pracodawców, organizacji zawodowych, rolników oraz wszelkich organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką rynku pracy. Powiatowa Rada Rynku Pracy to w rzeczywistości organ opiniująco - doradczy Starosty Szczecineckiego, który zajmuje stanowisko w kluczowych kwestiach polityki rynku pracy. Do głównych zadań Rady należy nie tylko samo opiniowanie spraw związanych z lokalnym rynkiem pracy, ale także m.in.: inspirowanie działań zmierzających do zwiększenia zatrudnienia, szeroko rozumiana problematyka doradztwa zawodowego i kierunków kształcenia zawodowego oraz ocenianie wszelkich podjętych działań. 

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady zajmowali się takimi tematami jak: podział i przesunięcia środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową i wsparcie osób bezrobotnych oraz opiniowali wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń od Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku. 

info: www.powiat.szczecinek.pl

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: