Sesja budżetowa już jutro, 22 grudnia

  • KW
  • 2014-12-21 09:52:26
Sesja budżetowa już jutro, 22 grudnia
  • Foto: TV Gawex

Przed nami najważniejsze w tym roku posiedzenie Rady Miasta - sesja budżetowa. W najbliższy poniedziałek, 22 grudnia, radni uchwalą budżet miasta na rok 2015.

W porządku obrad sesji przewidziano aż 27 punktów. Wszystkie z nich podajemy w poniższym zestawieniu.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Szczecinek z dnia 08.12.2014r.

3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok.

4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025.

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2015.

9. Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Szczecinek.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/266/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

12. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-1” w Szczecinku.

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku.

15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku.

16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-1” w Szczecinku.

17. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

19. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

20. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

21. Uchwała w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

22. Uchwała w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecinek do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Szczecinek.

23. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do rady osiedla.

24. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.

25. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.

26. Wnioski i zapytania radnych.

27. Zamknięcie sesji.

info: T.Czuk/UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: