Znamy nowy budżet. W 2015 roku miasto wyda 130.774.664 zł

  • Redakcja TV Gawex
  • 2014-11-28 11:07:42
Znamy nowy budżet. W 2015 roku miasto wyda 130.774.664 zł
  • Foto: TV Gawex

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek opublikował dokument "Projekt budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok". Ten 60-stronicowy dokument szczegółowo opisuje planowane przychody i wydatki z budżetu miasta.

W wyniku dokonanej przez Urząd Miasta analizy materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2015 rok, który po stronie dochodów wynosi 122.426.344 zł, natomiast po stronie
wydatków wynosi 130.774.664 zł. Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie 8.348.320 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 8.348.320 zł. 

Podstawą gospodarki finansowej w roku przyszłym będą przede wszystkim dochody z tytułu należnych podatków, udziałów w podatkach, opłat, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu, sprzedaży mienia komunalnego oraz środków zewnętrznych tj. subwencji, dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Największe dochody miasto pozyska z podatków i opłat (na przykład: podatek od nieruchomości 26 000 000,00 zł; inne opłaty lokalne: 5 920 000,00 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 250 000,00 zł). Spora kwotę dostarczą także udziały w podatkach: dochodowym od osób prawnych i fizycznych na łączną kwotę: 27 600 000,00 zł. Najmniejszą kwotę, bo 3 453 244,00 zł wygenerują na przykład: mandaty nałożone przez SM (około 1 000 000,00 zł), odsetki, czy wpływy z usług. 

W 2015 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu miasta Szczecinka łącznie kwotę 130 774 664 zł. Z tego przypada na:
1. wydatki bieżące – 108 447 629 zł, co stanowi 82,9 % planowanych wydatków ogółem, w tym:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 620 935 zł
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 068 330 zł
• dotacje na zadania bieżące – 18 829 617 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 388 747 zł
• wydatki na obsługę długu – 2 200 000 zł
• wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 2 340 000 zł

2. wydatki majątkowe – 22 327 035 zł, co stanowi 17,1 % planowanych wydatków ogółem w tym:
• inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20 188 000 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 2 240 000 zł
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2 139 035 zł 

Najwięcej pieniędzy z budżetu miasta pochłoną między innymi: pomoc społeczna - 23 356 110,00 zł, transport: 16 070 000,00 zł, administracja publiczna: 10 444 781,00 zł, oświata i wychowanie: 35 114 965,00 zł, przedszkola: 7 427 936,00 zł. 

W nowym budżecie jest przewidzianych wiele inwestycji, są to między innymi: przebudowa ulic Żeglarskiej, Brzegowej, Armii Krajowej i Staszica, 1-go Maja; budowa dróg na osiedlach Raciborki i Marcelin;  oprócz  nowych ulic miasto wybuduje także ogromny parking przy ulicy Waryńskiego; warta uwagi jest na pewno przebudowa centrum miasta - Plac Wolności i ulica 9-go Maja inwestycja warta ok1 mln zł;

Oprócz nowych nawierzchni dróg  w nowym budżecie czeka nas również kilka inwestycji rekreacyjno - sportowych takich jak: budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7; budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych; budowa stanicy dla wędkarzy; budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Narutowicza oraz budowa Strefy Aktywności Rodzinnej przy ul. Kopernika. Miasto przeznaczyło też pewne kwoty na rozbudowę systemu śmietników podziemnych.

Projekt budżetu dostępny jest pod adresem: http://www.gawex.pl/pliki/projektbudzetuna2015.pdf

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: