Ostatnia sesja Rady Powiatu oraz rozdanie stypendiów i nagród Starosty Szczecineckiego

  • KW
  • 2014-11-05 12:20:48
Ostatnia sesja Rady Powiatu oraz rozdanie stypendiów i nagród Starosty Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Dziś, o godzinie 11 rozpoczęła się ostatnia sesja Rady Powiatu w tej kadencji. Radni podejmą dziś szereg uchwał, ale również podsumują 4 lata pracy. Krzysztof Lis wręczy również listy gratulacyjne dla uczniów, którzy otrzymali nagrodę lub stypendium Starosty.

Przed rozpoczęciem sesji, Krzysztof Lis wręczył listy gratulacyjne dla uczniów i studentów, którzy decyzją Zarządu otrzymali stypendium lub nagrodę Starosty Szczecineckiego. Najzdolniejszymi osobami z powiatu szczecineckiego okazali się między innymi: Weronika Partyka, Jacek Biegański, Karol Gołuński, Wojciech Pruszak-Leliwa, Jakub Konefał, Maciej Bodnar.

Później Rada Powiatowa rozpoczęła pracę według następującego porządku: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji: Nr LIII/2014 z 25.09.2014 r. 
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
6. Wolna trybuna dla parlamentarzystów, radnych sejmiku wojewódzkiego, przewodniczących rad, burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Szczecineckiego.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie szczecineckim w roku szkolnym 2013/2014.
8. Informacja o wykonaniu ustawowego obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
9. Informacja o stanie zagospodarowania wód stojących przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za I półrocze 2014 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
11. Informacja o dokonanych analizach oświadczeń majątkowych radnych, członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, złożona przez: 
1) Przewodniczącą Rady Powiatu w Szczecinku,
2) Starostę Szczecineckiego,
3) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2015;
2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. ½ części dz. Nr 247 o powierzchni 0,0502 ha, obręb 0027 – Świątki);
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. ½ części dz. Nr 247 o powierzchni 0,0502 ha, obręb 0027 – Świątki);
4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego (dot. dz. Nr 1/3 obręb 0006 Borne Sulinowo); 
5) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szczecinek nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego (dot. dz. Nr 293 o pow. 5,7107 ha i Nr 368/2 o pow. 0,7786 ha oraz w obrębie ewidencyjnym 0116 - Gwda Wielka, działka Nr 780/2 o pow. 1,7863 ha);
6) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2014 – 2016”;
7) udzielenia przez Powiat Szczecinecki pomocy finansowej gminie Szczecinek;
8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014;
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2014 – 2033; 
10) wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy dzierżawcy – użytkowniku obwodu rybackiego nr 345 oraz uchwalenia jej regulaminu;
11) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014;
13) zmiany statutu Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego.
13. Podsumowanie IV kadencji samorządu powiatu szczecineckiego w latach 2010-2014.
14. Odpowiedź Starosty na interpelacje i zapytania radnych.
15. Oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji. 

Po zakończeniu obrad radni spotkają się na obiedzie w internacie Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku i w kameralnej atmosferze porozmawiają o mijającej kadencji.

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: