Złóż wniosek: stypendia i nagrody Starosty Szczecineckiego dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  • KW
  • 2014-09-11 13:03:27
Złóż wniosek: stypendia i nagrody Starosty Szczecineckiego dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • Foto: TV Gawex

Przypominamy o kolejnym naborze wniosków o stypendia dla najzdolniejszych, tym razem o stypendium Starosty Szczecineckiego. Do 14 października istnieje możliwość złożenia dokumentów.

Poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące ubiegania się o stypendia i nagrody:

STYPENDIUM STAROSTY SZCZECINECKIEGO 

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów stacjonarnych, których średnia ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2013/2014 przekroczyła 4,6. 

Do wniosku (złożonego na piśmie) należy dołączyć następujące dokumenty: 
- zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za dany rok akademicki, 
- urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego, 
- dokumenty uzasadniające wniosek. 
Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji). Jego wysokość ustala i przyznaje Zarząd Powiatu. 

NAGRODA STAROSTY SZCZECINECKIEGO 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, będący mieszkańcami naszego Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu mogą ubiegać się o przyznanie NAGRODY STAROSTY SZCZECINECKIEGO. 

Zgodnie z regulaminem, nagroda przysługuje w szczególności: 
1. laureatom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 
2. zwycięzcom ogólnopolskich konkursów wiedzowych organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych, 
3. studentom i uczniom, których osiągnięcia naukowe bądź artystyczne znalazły powszechne uznanie i przyczyniły się do skuteczniejszej promocji Powiatu Szczecineckiego, 
4. sportowcom, którzy odnieśli sukcesy w zawodach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. 
Nagroda jest świadczeniem jednorazowym, jej wysokość ustala i przyznaje Zarząd Powiatu. 

Wniosek o przyznanie nagrody składają: 
a. dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, którego dotyczy nagroda, 
b. klub sportowy, 
c. studenci. 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony na piśmie wraz z urzędowym zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego. Jest on rozpatrywany w porozumieniu ze szkołami lub uczelniami, do której uczęszcza uczeń lub student, w razie nagrody za osiągnięcia sportowe - po zasięgnięciu opinii klubu sportowego, do którego uczeń lub student należy. 
O rozpatrzeniu wniosku o nagrodę wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. 

Termin składania wniosków do 14 października 2014 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego. 

W razie pytań istnieje możliwość kontaktu: 
Wydział Edukacji Kultury i Sportu, pok. 11, tel. 94 37 292 36

inf. na podstawie www.powiat.szczecinek.pl 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: