Woda - samo życie

  • Eliza Świtling
  • 2014-07-22 09:55:07
Woda - samo życie
  • Foto: se.szczecin.pl

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Woda – samo życie”.

Celem nadrzędny tego przedsięwzięcia jest edukacja młodego pokolenia i zaszczepienie w nich szacunku dla tak niezbędnego dla nas zasobu jakim jest woda.  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Prace konkursowe przyjmowane będą do 30 września 2014r.

Poniżej regulamin konkursu:

I. Organizator
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin.
II. Uczestnicy
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.
III. Cel konkursu
Pokazanie, jak ważna jest woda w życiu człowieka i otaczającej go przyrody. W jak wielu czynnościach 
i procesach wykorzystywana jest każdego dnia. Woda to życie, wszechstronny rozwój społeczny i 
gospodarczy, przyjemności miłych chwil nad jeziorem lub rzeką, radość wakacyjnej beztroski. Dbajmy 
więc o jej zasoby, bo są bezcenne. Niniejszy konkurs ma zachęcić młodzież do większego 
zaangażowania się w ochronę tych zasobów. Zadaniem konkursu jest wykonanie zdjęcia/zdjęć, 
ukazujących w ciekawy i artystyczny sposób, jak cennym darem dla ludzi i przyrody jest woda.
IV. Zasady ogólne
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami o
tematyce wiążącej się z podanym tytułem.
2. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, datę
oraz miejsce wykonania zdjęcia wraz z krótkim opisem, co znajduje się na fotografii).
3. Przesłane prace nie będą zwracane.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
6. Prace w formacie JPG o wymiarach minimum 1063x1512 pikseli, w plikach minimum 2MB należy 
nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego na adres wydawnictwo@zapol.com.pl. do 
dnia 30 września 2014 r. W przypadku nie spełnienia warunków jakościowych, Organizator zastrzega 
sobie możliwość dyskwalifikacji takiego zdjęcia.
7. Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie do pięciu zdjęć. W przypadku nadesłania większej liczby 
zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pięciu zdjęć metodą 
losową, bez uwzględnienia w konkursie pozostałych prac tego Uczestnika.
8. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które dotarły po terminie nadsyłania prac 
lub nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych 
czy systemu Uczestnika.V. Zasady szczegółowe
1. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do 
prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na 
zdjęciu. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z 
niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za publikację zdjęć w kalendarzu 
RZGW na 2015 r.
2. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób 
trzecich, Uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony 
czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym 
odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione 
podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
4. Uczestnik przesyłając prace na konkurs, przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na wszystkich polach
eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą Uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe 
Uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu 
przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja 
Regulaminu należy do Jury.
V. Ogłoszenie wyników i nagrody
1. Oceny prac dokona Jury, powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne. Wyniki 
konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.szczecin.rzgw.gov.pl
oraz www.zapol.com.pl/konkurs). Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia 
nagród poprzez e-mail.
2. Nagrodami w konkursie za pierwsze miejsce jest tablet, za drugie cyfrowy aparat fotograficzny, za 
trzecie torba do przechowywania aparatu. Zdjęcia laureatów z miejsc 1-15 zostaną zamieszczone w 
kalendarzu RZGW na 2015 r. wraz z podpisem autora oraz opisem zdjęcia.
Informacje o konkursie można uzyskać:
Maciej Wróbel
wydawnictwo@zapol.com.pl
nr tel. 91 435 19 25
www.zapol.com.pl/konkurs
„Razem dbamy o przyszłość naszych wód”

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: