Porozumienie podpisane

  • Irek Markanicz
  • 2014-07-02 13:24:20
Porozumienie podpisane
  • Foto: Irek Markanicz

Dziś w samo południe w szczecineckim ratuszu podpisano trójstronne porozumienie. Dokument który został sporządzony w formie listu intencyjnego reguluje wspólne działania samorządu miasta, firmy "Kronospan" i Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poniżej publikujemy pełny tekst podpisanego dziś dokumentu.

Porozumienie o współpracy
dotyczące realizacji przedsięwzięć progospodarczych związanych z rozwojem
Szczecineckiego Klastra Meblowego,
podpisane w dniu 2 lipca 2014 roku w Szczecinku
pomiędzy wzajemnie układającymi się stronami:
1. Miasto Szczecinek
z siedzibą: plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek,
reprezentowane przez:
Jerzego Hardie-Douglasa- Burmistrza Szczecinka
a
2. Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek,
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Aleksandrowicza – Członka Zarządu
Joannę Jodłowską – Członka Zarządu
3. Kronospan Polska Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek,
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Aleksandrowicza – Członka Zarządu
Joannę Jodłowską – Członka Zarządu
4. Kronospan BS Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Wołkowyskiej 32, 61-132 Poznań,
reprezentowaną przez:
Joannę Jodłowską – Członka Zarządu
i
5. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk,
reprezentowaną przez:
Mirosława Kamińskiego – Prezesa Zarządu
zwanymi dalej Sygnatariuszami
Artykuł 1
1. Sygnatariusze niniejszego porozumienia, dostrzegając wagę oraz możliwości,
jakie stwarza integracja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, mając na
celu zwrócenie uwagi na ścisły związek rozwoju gospodarczego regionu
szczecineckiego z rozwojem sektora drzewno-meblarskiego, stanowiącego jeden
z głównych obszarów regionalnych specjalizacji województwa
zachodniopomorskiego (biogospodarka oparta o naturalne zasoby regionu i jego
potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy), wyrażają wolę współpracy
2
i współdziałania na rzecz realizacji przedsięwzięć progospodarczych, związanych
z rozwojem Szczecineckiego Klastra Drzewno-Meblowego.
2. Podejmowane przez Sygnatariuszy porozumienia działania, będą prowadzone
z poszanowaniem roli, doświadczenia oraz zachowania integralności każdej ze
stron zaangażowanych we współpracę.
3. Sygnatariusze zgodnie podkreślają na możliwy do uzyskania efekt synergii,
związany z podjęciem wspólnych działań na rzecz solidnego ugruntowania pozycji
klastra drzewno-meblowego, a także na korzyści wynikające z realizacji
przedsięwzięć lezących w interesie każdego z Sygnatariuszy, w tym również
wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu. Nastąpi to poprzez rozwój
przedsiębiorczości, zwiększenie potencjału gospodarczego regionu
szczecineckiego, poprawę jakości życia mieszkańców, oraz wykorzystanie
kapitału ludzkiego do tworzenia nowoczesnej gospodarki. Strony dołożą wszelkich
starań, aby zapewnić trwały i zrównoważony rozwój regionu z uwzględnieniem
wymogów ochrony środowiska.
Artykuł 2
1. Burmistrz Miasta Szczecinek deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby 50%
wszystkich środków finansowych netto uzyskanych ze sprzedaży spółkom grupy
Kronospan gruntów zlokalizowanych w Podstrefie „Szczecinek” Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Miasto Szczecinek przeznaczyło na
rzecz przedsięwzięć progospodarczych związanych z rozwojem Szczecineckiego
Klastra Drzewno-Meblowego.
2. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego deklaruje przeznaczyć 50 % prowizji
netto, uzyskanej od Miasta Szczecinek ze sprzedaży spółkom grupy Kronospan
gruntów zlokalizowanych w Podstrefie „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (SSSE), na rzecz przedsięwzięć progospodarczych związanych
z rozwojem Szczecineckiego Klastra Drzewno-Meblowego.
3. Środki finansowe, o których mowa w punkcie 1, zostaną użyte jako wkład własny
do realizacji szeregu przedsięwzięć progospodarczych, rozwijających inicjatywę
klastrową, takich jak:
1) wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami do
podczyszczania ścieków deszczowych z terenów utwardzonych placów
i dróg (separator, piaskownik-osadnik) odwadniającego tereny
Podstrefy „Szczecinek” SSSE o pow. 32 ha, zlokalizowane przy ul.
Waryńskiego i ul. Leśnej,
2) budowę i montaż na terenach miasta Szczecinka urządzeń do
podczyszczania ścieków deszczowych (separator, piaskownik-osadnik)
prowadzonych projektowanym kanałem a zlokalizowanych przed
ujściem w/w kanału do odbiornika (Wilczy Kanał). Wykonanie instalacji
będzie II-gim etapem inwestycji polegającej na budowie kanału
,,przerzutowego’’ wykonywanej na terenie m.in. Kronospan oraz Miasta
Szczecinek, sfinansowanej ostatecznie w zakresie inwestycji na terenie
Kronospan przez Kronospan oraz w zakresie inwestycji poza terenem
Kronospan przez Miasto Szczecinek,
3) budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Waryńskiego
w Szczecinku na ok. 400 miejsc postojowych dla pracowników
i klientów przedsiębiorców, którzy będą zlokalizowani w powstających
halach Szczecineckiego Klastra Drzewno-Meblowego,
3
4) utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego na terenach
należących do miasta Szczecinka i objętych statusem SSSE. Park
zostałby wyposażony w zaplecze badawczo-rozwojowe, dostępne dla
podmiotów zrzeszonych w Szczecineckim Klastrze Drzewno-
Meblowym, a także pełniłby funkcje inkubatora firm sektora MŚP
wzmacniających inicjatywę klastrową. Park powstałby w oparciu
o dostępne środki zewnętrzne, w tym fundusze unijne z RPO lub innych
programów operacyjnych przewidzianych na lata 2014-2020,
5) wybudowanie bocznicy kolejowej przy nowopowstających halach
Szczecineckiego Klastra Drzewno-Meblowego. Po nabyciu gruntów
sąsiadujących z Klastrem, pomiędzy ulicami Waryńskiego i Pilską,
Miasto Szczecinek przy współudziale środków zewnętrznych,
pochodzących z Kontraktu Samorządowego dla Powiatu
Szczecineckiego, dokonałoby rozbudowy niezbędnej infrastruktury
kolejowej.
4. Sygnatariusze uznają, Se kluczowym elementem współpracy będzie wspólne
dążenie do zdobycia i optymalnego wykorzystania źródeł finansowania, w tym
ze środków zewnętrznych, pochodzących z programów operacyjnych
przewidzianych na lata 2014-2020, m.in. w ramach Kontraktu
Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego, będącego jednym
z instrumentów dystrybucji środków finansowych z Regionalnego Programu
Operacyjnego (RPO) dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-
2020.
5. Kronospan, w celu ograniczenia odczuwanych przez mieszkańców
Szczecinka uciążliwości związanych z funkcjonowaniem zakładu, zobowiązuje
się do wdrożenia w możliwie najkrótszym czasie, rozwiązań
technologicznych, technicznych i organizacyjnych opisanych w metodologii
BAT (z ang. najlepszych dostępnych technik) dla przemysłu produkcji płyt
drewnopochodnych, a w szczególności mokrego elektrofiltra lub
równorzędnego rozwiązania na instalacji PW, nowoczesnej instalacji do
przerobu i transportu drewna z podkreśleniem wykorzystania transportu
kolejowego oraz nowoczesnej instalacji do zrębkowania i sortowania surowca.
6. Miasto Szczecinek dołoży wszelkich starań w doprowadzeniu i przyśpieszeniu
realizacji obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 11 oraz jej skomunikowania
z terenami Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Szczecineckiego
Klastra Drzewno-Meblowego.
Artykuł 3
1. Podejmowana przez Sygnatariuszy współpraca będzie zgodna z krajowymi
i regionalnymi dokumentami strategicznymi, a także z wytycznymi stawianymi
projektom w perspektywie finansowej polityki spójności na lata 2014-2020.
2. Niniejsze porozumienie stanowi wyraz woli jego Sygnatariuszy do podjęcia
ścisłej współpracy i nie tworzy odrębnego podmiotu w rozumieniu prawa
oraz nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wzajemnych.
Artykuł 4
4
1. Ustalenia niniejszego porozumienia wchodzą w życie z dniem jego podpisania
przez Sygnatariuszy.
2. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdego z Sygnatariuszy.
Podpisy stron:
Miasto Szczecinek Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. PARR S.A.
Kronospan Polska Sp. z o.o.
Kronospan BS Sp. z o.o.
………… ………… …………

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: