Zarząd Powiatu z absolutorium!

  • Eliza Świtling
  • 2014-06-17 17:09:55
Zarząd Powiatu z absolutorium!
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Tak zwane sesje budżetowe, to jedne z najważniejszych posiedzeń Rady Powiatu w Szczecinku, podczas których zapadają decyzje dotyczące finansów samorządu powiatowego, inwestycji. Zgodnie z wyznaczonym terminem do końca roku Rada przyjmuje budżet, natomiast do 30 czerwca zobowiązana jest do skwitowania planu finansowego z poprzedniego roku.

Podczas dzisiejszej sesji (17.06) Radni pochylili się tylko i wyłącznie nad budżetem. Nie było pytań, wniosków, interpelacji radnych. W związku z tym Przewodnicząca Rady przeprowadziła procedurę absolutoryjną. Otworzyło ją sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok i wystąpienie Starosty Szczecineckiego, które zawierało szczegółowe informacje dotyczące planu finansowego minionego roku, a które zostało nagrodzone brawami:

-„ Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2013 było omawiane szczegółowo na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Powiatu, które odbyły się 21.05.2014 r. Wówczas mieliście Państwo wiele pytań, na które starałem się udzielić odpowiedzi, a zatem sądzę, że istotnych uwag lub zarzutów do realizacji budżetu za rok 2013 w dniu dzisiejszym nie powinno być. Będzie to ostatnie sprawozdanie z wykonania budżetu udzielone zarządowi powiatu w tej kadencji, ponieważ kończy się ona w listopadzie 2014 roku. Sesja absolutoryjna, oprócz analizy prawidłowości wykonania budżetu za rok miniony, to również ocena pracy Zarządu Powiatu za rok 2013 oraz próba podsumowania dokonań, planów i zamierzeń, które zostały zaprojektowane przez Zarząd Powiatu i przyjęte przez Radę. Przyjmując sprawozdanie z wykonania budżetu za rok miniony oceniacie Państwo prawidłowość postępowania Zarządu Powiatu, jak również przewidywane i proponowane – w odpowiednim czasie – z wyprzedzeniem zmiany do wykonanego budżetu tak, aby nie było przekroczeń w zaplanowanych wydatkach” – powiedział Krzysztof Lis Starosta. (pełne wystąpienie Starosty Szczecineckiego poniżej tekstu)

Ponadto radni zapoznali się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.; informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2013 roku; opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2013; opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013; opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013, podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczecineckiego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013. Zwieńczeniem procedury było głosowanie nad uchwałą sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2013 rok. 16 głosami za, przy 2 wstrzymujących się, radni udzieli absolutorium.

Przypomnijmy, budżet Powiatu Szczecineckiego w roku 2013 po stronie dochodów to zaplanowane 96.453.270,59zł i wykonane 89.286.692,55zł. Natomiast wydatki Powiatu Szczecineckiego w roku 2013 wynosiły 98.515.679,59 zł – zaplanowane i 92.378.639,06 zł – wykonane.

info:Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: