Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

  • Eliza Świtling
  • 2014-05-09 09:18:36
Stypendia dla uzdolnionej młodzieży
  • Foto: UM Szczecinek

Fundusz Tratwa Szczecinek informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza kolejny nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2014/2015. Agrafka adresowana jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne), przede wszystkim gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości.

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), pomysł na własny rozwój oraz sytuacja materialna kandydatów).

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM.

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2014 do czerwca 2015 w wysokości 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę. Stypendium może być przeznaczone między innymi na: - opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, - opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, - zakup podręczników i pomocy naukowych, - zakup materiałów do twórczości artystycznej.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW.

Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii. Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:

- udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen), 

- sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym), 

- pomysł na rozwój osobisty. Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości.

WYMAGANE DOKUMENTY.

1. Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego.

2. Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

DARCZYŃCY AGRAFKI: Fundacja Agory,  Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich,  darczyńcy indywidualni,  instytucje.

Wypełniony komputerowo, podpisany wniosek (do pobrania na stronie www.fl.szczecinek.pl wraz z regulaminem) należy dostarczyć osobiście do biura Funduszu Tratwa Szczecinek- nominatora przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku w terminie do dnia 18 lipca 2014 r.

info:UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: