Sprawdzian szóstoklasisty. To już dziś!

  • Redakcja TV Gawex
  • 2014-04-01 09:05:39
Sprawdzian szóstoklasisty. To już dziś!
  • Foto: www.gazeta.pl

Już dziś uczniów kończących szkołę podstawową czeka pierwszy poważny sprawdzian w życiu – egzamin 6-klasisty. O godzinie 9, ok. 375 tys. uczniów szkół podstawowych z całej Polski przystąpi do sprawdzianu szóstoklasisty. To ich pierwszy poważny egzamin!

Szóstoklasiści będą rozwiązywać zadania sprawdzające wiedzę z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce, jak opanowali materiał z języka polskiego, przyrody i matematyki. Na napisanie sprawdzianu będzie godzina, a w przypadku dyslektyków, egzamin może być przedłużony o pół godziny. Do zdobycia jest maksymalnie 40 punktów.

Do egzaminu trzeba przystąpić, by dostać świadectwo ukończenia szkoły. Ale nie można go oblać. Nawet ci, którym pójdzie słabo, zostaną przyjęci do swoich rejonowych gimnazjów. Na wymarzone gimnazjum trzeba jednak zapracować. Oficjalne wyniki sprawdzianu - zostaną ogłoszone 22 czerwca.

Jak wygląda egzamin szóstoklasisty?

Każdy uczeń otrzymuje ten sam zestaw egzaminacyjny: zadania (w ubiegłym roku było ich 26) wraz z kartą odpowiedzi. Na rozwiązanie arkusza szóstoklasista ma 60 minut, a w przypadku uczniów z dysfunkcjami czas ten może zostać wydłużony maksymalnie do 90 minut. Oprócz zadań zamkniętych typu ABCD, uczeń w części otwartej musi wykonać kilka obliczeń matematycznych i napisać dwa krótkie teksty. Zadania są przekrojowe, sprawdzają ogólne kompetencje. 

Ale do­brze zdany eg­za­min, to nie wszyst­ko. Liczą się też do­dat­ko­we osią­gnię­cia

Re­jo­no­we gim­na­zja mają obo­wią­zek przyj­mo­wa­nia uczniów nie­za­leż­nie od wy­ni­ku spraw­dzia­nu 6-kla­si­sty, ale jeśli uczeń jest am­bit­ny i chce do­stać się do lep­sze­go gim­na­zjum, spoza re­jo­nu, po­wi­nien za­dbać o bo­nu­so­we punk­ty. Szó­sto­kla­si­sta może otrzy­mać do­dat­ko­we punk­ty za osią­gnię­cia szkol­ne i po­zasz­kol­ne. Warto o nie po­wal­czyć, bo znacz­nie zwięk­sza­ją szan­se na do­sta­nie się do wy­ma­rzo­ne­go gim­na­zjum. 

 Na krótkie podsumowanie tego ważnego dla naszych dzieci wydarzenia, zapraszamy do dzisiejszego wydania Echa Dnia

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: