Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

  • Eliza Świtling
  • 2014-02-03 09:45:43
Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

Pod koniec przyszłego tygodnia, 7 lutego, o godz. 11.30 odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu w Szczecinku. Spotkanie rozpocznie się bardzo uroczyście - wręczeniem awansu na stopień podporucznika przez Wojskową Komendę Uzupełnień.

Pod koniec przyszłego tygodnia, 7 lutego, o godz. 11.30 odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu w Szczecinku. Spotkanie rozpocznie się bardzo uroczyście - wręczeniem awansu na stopień podporucznika przez Wojskową Komendę Uzupełnień. 

Później sesja odbędzie się wg następującego porządku:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji (Nr XLIII/2013 z 20.012.2013 r. i Nr XLIV/2013 z 30.12.2013 r.).
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego.
6. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
7. Wolna trybuna dla parlamentarzystów, radnych sejmiku wojewódzkiego, przewodniczących rad, burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Szczecineckiego.
8. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinku za 2013 r. 
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku z realizacji planu kontroli oraz z działalności za II półrocze 2013 r.
10. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej Zarządzeniem Starosty szczecineckiego nr 19/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. wraz z informacją o pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2013 r.
11. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Szczecinku za rok 2013.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i w placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat Szczecinecki za 2013 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2014 – 2016”;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2014;
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2014 – 2033;
4) ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok;
5) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Szczecinku na 2014 rok;
6) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczecinku;
7) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Miasta Szczecinek nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego;
8) przyjęcia stanowiska o sprzeciwie wobec powrotu do podziału administracyjnego kraju na 49 województw oraz likwidacji powiatów. 
14. Odpowiedź Starosty na interpelacje i zapytania radnych. 
15. Oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: