Wolontariusz roku 2013

  • Eliza Świtling
  • 2013-10-29 12:20:06
Wolontariusz roku 2013
  • Foto: fundusztratwa.blogspot.com

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2013”. Celem konkursu jest promocja postaw prospołecznych, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji i środowiska lokalnego oraz prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontarystycznych.

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Szczecinek przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Samorządową Agencją Promocji i Kultury w Szczecinku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, szkół, instytucji publicznych
i niepublicznych, kościołów i związków wyznaniowych, a także podmiotów gospodarczych działających
na rzecz mieszkańców miasta Szczecinka.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w bieżącym roku w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej.

  • Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 listopada 2013 r. o godz. 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia).
  • Zgłoszenia można przesłać na adres MOPS w Szczecinku, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, złożyć w sekretariacie MOPS, czynnym od poniedziałku do środy w godz. od 8:00 do 15:00, w czwartki od 8:00 do 16:00 oraz w piątki, w godz. od 8.00 do 14:30. Bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail mops@szczecinek.net.pl
  • Każda organizacja/instytucja może zgłosić 2 wolontariuszy.
  • Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz zawierający opis działalności nominowanego wolontariusza oraz nominującej organizacji.

Dokonując oceny nominowanych wolontariuszy Kapituła będzie brała pod uwagę następujące cechy kandydatów: zaangażowanie, innowacyjność działania, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach.

W przypadku organizacji/instytucji ocenie podlegać będzie przede wszystkim: innowacyjność
oraz skuteczność podejmowanych przez nią działań na rzecz społeczności lokalnej.

Oceny zgłoszonych kandydatów dokona powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczecinek Kapituła Konkursu, która spośród wolontariuszy wyłoni 1 laureata Konkursu oraz wyróżni maksymalnie
4 wolontariuszy i 3 nominujące organizacje/instytucje.
Ponadto wszyscy nominowani otrzymają imienne dyplomy.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w Urzędzie Miasta podczas spotkania wszystkich nominowanych kandydatów i przedstawicieli organizacji/instytucji nominujących z Burmistrzem oraz z członkami Kapituły.

O terminie uroczystości wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni listownie.

INFO: MOPS Szczecinek

 

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: