Obrady i odznaczenia czyli kolejna Sesja Rady Powiatu

  • Eliza Świtling
  • 2013-10-24 08:58:45
Obrady i odznaczenia czyli kolejna Sesja Rady Powiatu
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Najbliższa sesja Rady Powiatu w Szczecinku, która odbędzie się 30 października, zapowiada się bardzo uroczyście. W części I, o godz. 10.00, najbardziej zasłużeni nauczyciele z powiatu szczecineckiego, świdwińskiego i drawskiego, zostaną uhonorowani szczególnymi, państwowymi odznaczeniami.

Po uroczystości z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, radni przystąpią do obrad, które będą przebiegały według następującego porządku:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji (Nr XL/2013 z 26.09.2013 r.).
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
6. Wolna trybuna dla parlamentarzystów, radnych sejmiku wojewódzkiego, przewodniczących rad, burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Szczecineckiego.
7. Funkcjonowanie SZLOT, w tym Akademii Nautica podczas procesu inwestycyjnego związanego z adaptacją obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej - Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior.
8. Proces przekształcenia systemu zatrudnienia i zmiany statusu pracowników dotychczas zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie od 2 stycznia 2014 r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
9. Bezpieczne środowisko – rozpatrzenie: 

informacji o stanie środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz wyniki działań kontrolnych na terenie powiatu za rok 2012,
10. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarka leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz gospodarka łowiecka za 2012 r.
11. Informacje dot. analizy oświadczeń majątkowych Radnych oraz osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście i Przewodniczącej Rady w roku 2012. 
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych: 

1) szkół ponadgimnazjalnych,
2) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe za rok szkolny 2012/2013.

13. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2013 – 2015”;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2013;
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2013 – 2026;
4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku;
5) uczestniczenia powiatu szczecineckiego w realizacji projektu „ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I”;
6) ustalenia kierunku działania Zarządu Powiatu Szczecineckiego w związku z realizacją projektu „Najlepszy w zawodzie”.

14. Odpowiedź Starosty na interpelacje i zapytania radnych. 
15. Oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: