Sesja Rady Powiatu w najbliższy czwartek

  • Eliza Świtling
  • 2013-09-24 08:22:30
Sesja Rady Powiatu w najbliższy czwartek
  • Foto: TV Gawex

W najbliższy czwartek, 26 września, odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu w Szczecinku. Tym razem spotkanie będzie przebiegać według innej niż zazwyczaj formuły. Przed rozpoczęciem obrad radni złożą wizytę w starej i nowej siedzibie spółki PKS w Szczecinku oraz zapoznają się z procesem inwestycyjnym i warunkami funkcjonowania spółki w nowej lokalizacji.

W samo południe rozpoczną się obrady w sali konferencyjnej im. J. Macichowskiego, które przebiegać będą według następującego porządku:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji (Nr XXXIX/2013 z 29.08.2013 r.).
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego.
6. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
7. Wolna trybuna dla parlamentarzystów, radnych sejmiku wojewódzkiego, przewodniczących rad, burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Szczecineckiego.
8. Informacja Prezesa Zarządu PKS Sp. z o.o. o sytuacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz realizacji przyjętego programu rozwoju Spółki – debata.
9. Informacja o wpływie, sposobie załatwienia i problematyce skarg wniesionych do Rady i Starosty w 2012 roku.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za I półrocze 2013 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

1) Uchwała Nr 485/2013 r. Zarządu Powiatu w Szczecinku z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za I półrocze 2013 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
2) Uchwała Nr LXXVIII.301.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o informacji Zarządu Powiatu w Szczecinku z przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2013 – 2015”;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2013;
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2013 – 2026;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg publicznych na terenie Powiatu Szczecineckiego kategorii dróg powiatowych (Nr 1316Z - ul. Szczecińska i Klasztorna; Nr 1312Z - ul. Armii Krajowej; Nr 1300Z - ul. Szafera; Nr 1311Z - ul. Kaszubska);
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Szczecineckiego (ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Karlińską do ul. Trzesieckiej oraz ul. Trzesieckiej - od ul. Kościuszki do drogi woj. nr 172);
6) ustalenia kierunku działania Zarządu Powiatu Szczecineckiego w związku ze środkami przekazanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze G;
7) udzielenia Miastu Szczecinek pomocy finansowej;
8) udzielenia Gminie Biały Bór pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Przebudowa dróg w ulicach Armii Czerwonej, Czujnej i Brzeźnickiej w Białym Borze”;
9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu (PZD – dzierżawcy).
12. Odpowiedź Starosty na interpelacje i zapytania radnych. 
13. Oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie sesji.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: