Starostwo zaprasza na szkolenie

  • Eliza Świtling
  • 2013-09-11 08:27:29
Starostwo zaprasza na szkolenie
  • Foto: UM Szczecinek

Starostwo Powiatowe w Szczecinku we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w indywidualnym doradztwie przeznaczonym dla potencjalnych projektodawców w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Przedmiotem konkursu są projekty, przyczyniające się do pobudzenia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, o których dofinansowanie ubiegać się mogą: - organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z poźń. zm.); - Lokalne Grupy Działania.

Konsultacje odbędą się 16 września 2013 r. w sali nr 106 Starostwa Powiatowego w Szczecinku, w godz. od 9:00 do14:00 i dotyczyć będą: - przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL zgodnie z dokumentacją konkursową oraz wytycznymi; - kosztów bezpośrednich rozliczane projektem;             - najczęściej popełnianych błędów w treści wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL; - konsultacje projektu/koncepcji projektu (w tym celu potencjalni projektodawcy powinni przynieść przygotowane już projekty).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 94 372 92 50.

INFO: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: