Skorzystaj z doradztwa

  • Eliza Świtling
  • 2013-09-05 11:39:48
Skorzystaj z doradztwa
  • Foto: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Szczecinku we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w indywidualnym doradztwie dla potencjalnych projektodawców w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do pobudzenia aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, o których dofinansowanie ubiegać się mogą: 
- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z poźń. zm.); 
- Lokalne Grupy Działania. 

Konsultacje odbędą się 16 września 2013 r. w sali nr 106 Starostwa Powiatowego w Szczecinku, w godz. od 9:00 do 14:00 i dotyczyć będą: 
- przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL zgodnie z dokumentacją konkursową oraz wytycznymi; 
- kosztów bezpośrednich rozliczane projektem; 
- najczęściej popełnianych błędów w treści wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL; 
- konsultacje projektu/koncepcji projektu (w tym celu potencjalni projektodawcy powinni przynieść przygotowane już projekty). 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 94 372 92 50.

INFO: Starostwo Powiatowe Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: