Stypendium Burmistrza Miasta

  • Eliza Świtling
  • 2013-07-29 14:35:40
Stypendium Burmistrza Miasta
  • Foto: TV Gawex

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia Miasta Szczecinek za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe. Od zeszłego tygodnia można składać aplikacje na to dofinansowanie.

I. STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ COROCZNIE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH: 
1)  4 stypendia uczniom szkół podstawowych, 
2)  6 stypendiów uczniom gimnazjów, 
3)  2 stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 
4)  2 stypendia uczniom szkół artystycznych, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, 
5)  2 stypendia sportowcom - uczniom jednej ze szkół wymienionych w pkt. 1-4 powyżej, za wybitne osiągnięcia sportowe, 
6)  2 stypendia studentom. 

II. WNIOSKI O STYPENDIUM MOGĄ SKŁADAĆ: 
1)   dyrektorzy szkół z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez: 
a)   dyrektora szkoły podstawowej nie może przekroczyć liczby 4, 
b)  dyrektora gimnazjum nie może przekroczyć liczby 6, 
c)   dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej nie może przekroczyć liczby 2,
d)  dyrektora szkoły artystycznej nie może przekroczyć liczby 3, 
2)   kluby sportowe mające siedzibę w Szczecinku z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez jeden klub nie może przekroczyć liczby 2, 
3)   studenci. 

III. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1.  W przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych: 
a)    pisemny wniosek z uzasadnieniem szczególnych osiągnięć ucznia, podpisany przez dyrektora 
i poświadczony odpowiednimi dokumentami, 
b)    kserokopia świadectwa za ostatni rok szkolny, 
c)     inne dokumenty uzasadniające wniosek. 
2.  Wnioski o stypendia dla uczniów – sportowców, składane przez kluby sportowe powinny zawierać: 
a)    dokumenty uzasadniające wniosek, 
b)    kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny, 
c)     opinię Rady Trenerów powołanej przez Burmistrza Miasta Szczecinek. 
3.   Studenci: 
a)    podanie o stypendium, 
b)  zaświadczenie z uczelni o uzyskanych (średnich) wynikach za dany rok akademicki, 
c)     zaświadczenie o wpisie na następny semestr, 
d)  kserokopię karty egzaminacyjnej z danego roku akademickiego, poświadczoną przez  uczelnię, 
e)    inne dokumenty uzasadniające wniosek. 

IV. OPŁATY: 
Nie pobiera się. 

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
Biuro Obsługi Interesanta – parter. 

VI. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
Do 15 października. W przypadku, gdy w terminie do 15 października nie wpłynie żaden wniosek w danej kategorii, o której mowa w sekcji I, ustala się drugi termin składania wniosków w tej kategorii do 
30 listopada. 

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Biuro Rady Miasta, pok. nr 28, tel. 94 37 141 44. 

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Nie przysługuje. 

IX. UWAGI: 
1.  Wysokość stypendium ustala i przyznaje Burmistrz Miasta Szczecinek, po uzyskaniu opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek. 
2.  Wnioski niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane. 
 

INFO: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: