Absolutorium dla Burmistrza i ulica Strefowa

  • Anna Gliszczyńska
  • 2013-06-17 00:52:15
Absolutorium dla Burmistrza i ulica Strefowa

W poniedziałkowy ranek, o godzinie 9.00 zbierze się Rada Miasta Szczecinek. Najważniejsze w programie obrad są zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 i wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz ściśle z nimi związana uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium. Podczas obrad radnych ma przybyć również w mieście ulica Strefowa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
4. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2012 rok.
5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok.
6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I” 
w Szczecinku.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego II” 
w Szczecinku.
9. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulic: Kościuszki i Trzesieckiej w Szczecinku.
10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
11. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia jej w drodze przetargu.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w trybie bezprzetargowym.
15. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pilska” w Szczecinku.
16. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
17. Uchwała w sprawie ponownej skargi Pana Edwarda Świtek.
18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
19. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
20. Wnioski i zapytania radnych.
21. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: