Pojemniki i worki na śmieci dostaniemy od miasta

  • Anna Gliszczyńska
  • 2013-04-17 12:11:19
Pojemniki i worki na śmieci dostaniemy od miasta

Dziś rano odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek. Nadzwyczajna i błyskawiczna. Radni wprowadzili poprawki do dwóch uchwał związanych z nową ustawą śmieciową.

Miasto Szczecinek przejęło na siebie dostarczenie mieszkańcom pojemników i worków na śmieci.  Wszystko w ramach przyjętej już kwoty 14 złotych. 

Do paragrafu 1 istniejącej już uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyi zagospodarowania tych odpadów wprowadzono ustęp 6, w brzmieniu: W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wyposaża się w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymuje się pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym i technicznym.

W przypadku nieruchomości niezamieszkanej obowiązek dostarczenia i utrzymania pojemników spoczywał będzie na właścicielu. W paragrafie 6 uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek wprowadzono punkt 1 w brzmieniu: Właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany, w celu realizacji obowiązku zbierania odpadów komunalnych do wyposażenia we własnym zakresie nieruchomości w pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie.

Informacja o dzisiejszej sesji w naszym serwisie Echa dnia – zapraszamy. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: