Oczyszczalnia w Połczynie-Zdroju zyskała nowe oblicze

  • Adrian Wolanin
  • 2021-06-02 09:41:16
Oczyszczalnia w Połczynie-Zdroju zyskała nowe oblicze
  • Foto: PHIN Consulting Sp. z o.o.

Dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”. Podczas konferencji zorganizowanej przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. miała miejsce uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi. W wydarzeniu zorganizowanym na terenie odnowionej oczyszczalni wzięli udział m.in.: przedstawiciele władz Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój Zastępca Burmistrza Emilia Mazur, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki RWiK Krystyna Hapka, Prezes Zarządu Rafał Słowik wraz z Wiceprezesem Markiem Lewandowskim, a także przedstawiciele Generalnego Wykonawcy – EkoWodrol Sp. z o. o. w Koszalinie i inni zaproszeni Goście oraz pracownicy spółki realizującej projekt.

W październiku 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach). Całkowita wartość Projektu wynosi 25 744 820,72 zł. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie otrzymała na realizację projektu dofinansowanie w kwocie 15 296 318,78 zł. Wielkość dofinansowania w formie pożyczki z NFOŚiGW wraz z wkładem własnym wynosi 10 448 501,94 zł.

Zrealizowany projekt przyczynił się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Połczyn-Zdrój oraz pozwolił na dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Ponadto poprawiono jakość oczyszczonych ścieków wprowadzanych do odbiornika, którym jest rzeka Wogra.

Udało się zwiększyć możliwości przejęcia większej ilości ścieków pochodzących z zakładów przemysłowych, a także zwiększono przepustowość oczyszczalni, co umożliwi przejęcie większej ilości ścieków w okresach podwyższonych stanów wód opadowych. Dzięki modernizacji i rozbudowie oczyszczalni zagwarantowano stabilną pracę i niezawodność działania urządzeń. Co warto podkreślić, stworzono możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej nowych gospodarstw, wcześniej nieskanalizowanych. Zmniejszenie uwodnienia komunalnych osadów ściekowych, a tym samym zmniejszenie kosztów ich dalszego zagospodarowania. Realizacja projektu miała również na celu poprawę środowiska naturalnego, głównie przez redukcję zanieczyszczeń gleby i wód.

Info: PHIN Consulting Sp. z o.o.

Oczyszczalnia w Połczynie-Zdroju zyskała nowe oblicze

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: