Wymień "starego kopciucha" bądź przeprowadź termomodernizację

 • Adrian Wolanin
 • 2021-05-09 14:03:05
Wymień "starego kopciucha" bądź przeprowadź termomodernizację
 • Foto: https://pixabay.com/

Urząd Miasta Szczecinek zaprasza mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie. Każdy może otrzymać nawet 50 tysięcy złotych za wykonanie termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją starego pieca i podłączenie do sieci ciepłowniczej czy zainstalowanie kotła gazowego. O 25 tysięcy złotych wnioskować mogą osoby, które wykonają częściową termomodernizację budynku oraz zdecydują się na zmianę systemu ogrzewania.

Dopłaty są możliwe, bo Miasto Szczecinek otrzymało dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy: „Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek”.

W ramach programu mieszkańcy miasta Szczecinek – tylko osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze, mające tytuł prawny do nieruchomości, w której miałaby się odbyć modernizacja energetyczna, mogą otrzymać grant odpowiednio:

 • w kwocie 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z trwałą likwidacją działającego, starego kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania lub
 • w kwocie 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z trwałą likwidacją działającego, starego kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania zgodnie z kolejnością:

1) podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej, a jeśli to niemożliwe, to:
2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego, a jeśli to niemożliwe, to:
3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła

Zakres częściowej termomodernizacji obejmuje: izolację cieplną ścian (w tym m.in. stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Zakres pełnej termomodernizacji obejmuje: izolację cieplną ścian (w tym m.in. stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu i podłogi (w tym m.in. dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

O tym, czy w danym budynku jednorodzinnym należy wykonać częściową czy pełną termomodernizację zadecyduje przeprowadzony audyt energetyczny. Wykonanie częściowej lub pełnej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok.

Projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Każdy budynek mieszkalny musi spełniać warunek minimalnej efektywności energetycznej (25%), ponadto wymianę źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji, tj. o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa.

Jak otrzymać dofinansowanie? Co należy zrobić krok po kroku?

Przed złożeniem zgłoszenia należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem konkursu i załączonymi do niego dokumentami, z których wynika m.in., że:

 • Nie można rozpocząć realizacji zadania, przed podpisaniem umowy o przyznaniu grantu!
 • Niezbędne jest złożenie kompletnego zgłoszenia o udzielenie grantu. Obowiązkowym warunkiem jest przedstawienie, wraz ze zgłoszeniem audytu energetycznego budynku jednorodzinnego objętego zgłoszeniem. W przypadku gdy zgłaszający nie posiada audytu energetycznego budynku jednorodzinnego, Miasto Szczecinek zleci na swój koszt jego wykonanie.
 • Przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna zgłoszenia o udzielenie grantu przez pracowników UM, a w przypadku braków formalnych - wezwanie do ich uzupełnienia.
 • Po uzupełnieniu zgłoszenia informacjami wynikającymi z audytu energetycznego i zakwalifikowaniu się do dofinansowania, Urząd Miasta zawiadomi grantobiorców o terminie podpisania umowy o powierzenie grantu.
 • Przyjęcie zgłoszenia wymagającego poprawy lub uzupełnienia lub konieczności sporządzenia audytu energetycznego budynku nie wstrzymuje oceny pozostałych zgłoszeń (tzn. pierwszeństwo mają kompletne zgłoszenia)
 • Dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu można rozpocząć realizację zgłoszonego zadania

UWAGA! Dofinansowanie będzie wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu zgłaszanego zadania. Zadanie, na które udzielone zostało wsparcie, musi być utrzymywane przez co najmniej 6 lat od dnia od daty płatności końcowej przez Województwo Zachodniopomorskie na konto Miasta.

Wnioski o przyznanie grantu należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM (parter budynku A) w terminie: od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022r. Decyduje kolejność kompletnych, poprawnie wypełnionych zgłoszeń!

Informacje uzupełniające na temat dofinansowania, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, można uzyskać w Urzędzie Miasta w Szczecinku pod numerami telefonów: 94 37 141 52 lub 94 37 141 48.

Szczegóły dotyczące projektu oraz przykładowo wypełnione zgłoszenie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Info: Mateusz Ludewicz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: