Popłyną środki do połczyńskich organizacji pozarządowych. Podajemy szczegóły 

  • Jakub Diakun
  • 2021-04-10 14:41:32
Popłyną środki do połczyńskich organizacji pozarządowych. Podajemy szczegóły 
  • Foto: Gmina Połczyn-Zdrój

Gmina Połczyn-Zdrój dofinansuje realizację zadań przez organizacje pozarządowe. Mowa o zwycięzcach postępowania konkursowego, którzy będą realizować zadania w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Połczyn-Zdrój na 2021 rok. Burmistrz Sebastian Witek podjął decyzje w tej sprawie 29 marca 2021 r.

Po rozpatrzeniu złożonych ofert konkursowych oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej, Burmistrz dokonał następującego podziału: 

Zadanie nr 1: Realizacja zadań związanych z działalnością Ośrodka Wspierania Rodziny – zadanie zrealizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju, które otrzymał dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł.  Ośrodek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9-16 przy ul. Jana Pawła II 4 w Połczynie-Zdroju. Celem działalności ośrodka jest pomoc rodzinom w sytuacjach zagrożenia, tj. alkoholizm, przemoc, niewydolność wychowawcza rodziców. Działania pomocowe obejmują pomoc w edukacji szkolnej, rozwijanie aktywności społecznej, wsparcie psychologiczne, społeczno-prawne oraz interwencję w sytuacjach zagrożenia. W okresie pandemii w Ośrodku odbywają się dyżury specjalistów umożliwiające dostęp bezpośredni bądź telefoniczny (nr tel. 94.36 63 937;  608 747 491) dla osób oczekujących pomocy, wsparcia psychologicznego czy opiekuńczo – wychowawczego;

Zadanie nr 2: Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego o narkotykach i narkomanii – zadanie również zrealizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie-Zdroju, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 6.000,00 zł. W każdy czwartek w godzinach 8.30-9.30 w siedzibie TPD (ul. Jana Pawła II 4) prowadzi dyżur specjalista terapii uzależnień, który poprzez bezpośredni kontakt (po uprzednim umówieniu terminu spotkania) bądź telefonicznie (nr tel. 502 241 304) udziela pomocy osobom potrzebującym, zagrożonym środkami psychoaktywnymi, bądź ich rodzinom, które otrzymują wsparcie psychologiczne,  poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem, diagnoze stopnia zaawansowania w uzależnieniu. Prowadzone są grupy wspomagające, edukacyjne dla rodziców i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;

Zadanie nr 3: Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. Będzie ono realizowane przez trzy podmioty: 
Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Połczynie-Zdroju, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł na realizację spotkania integracyjnego oraz działania w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora;
Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczu, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł - w ramach przyznanych środków w okresie od kwietnia do połowy czerwca br. prowadzić będzie zajęcia artystyczne tj. np. tworzenie ozdób z makramy, w czerwcu i lipcu raz w tygodniu prowadzone będą zajęcia ruchowe tj. np. „Joga na trawie” z elementami rehabilitacji. Projekt zakończony będzie spotkaniem integracyjnym dla ok. 40 osób wieku emerytalnym z sołectwa Kołacz. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Z pasją” w Toporzyku, które otrzymało takie samo dofinansowanie (5.000,00 zł), przeprowadzi dla ok. 20 osób warsztaty kulinarne, 2 spotkania z dietetykiem.  Raz w miesiącu seniorzy będą się spotykać w świetlicy Koła Gospodyń na wspólnym gotowaniu. Ponadto co miesiąc organizowane będą  wycieczki piesze dostosowane do wieku, możliwości kondycyjnych i zdrowotnych uczestników. 

Zadanie nr 4: Wspieranie działalności w zakresie kultury i sztuki na rzecz dzieci i młodzieży – to zadanie zrealizuje Stowarzyszenie „Połczyńskie Innowacje Kulturalne”, które otrzyma wsparcie dotacyjne w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie obejmuje organizację zajęć akrobatyki artystycznej dla ok. 30 uczestników  w okresie od października do grudnia 2021 r. oraz pokazu powarsztatowego. W tym celu zakupione zostaną m.in stroje gimnastyczne i  medale pamiątkowe.   

Zwycięzcom gratulujemy!

info: Gmina Połczyn-Zdrój

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: