Oddział covidowy, rehabilitacja po koronawirusie, zwolnienie dr Ogrodzińskiego - intensywna sesja w powiecie

 • Adrian Wolanin
 • 2021-03-20 17:03:41
Oddział covidowy, rehabilitacja po koronawirusie, zwolnienie dr Ogrodzińskiego - intensywna sesja w powiecie
 • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Wczorajsza XXXV sesja Rady Powiatu odbyła się w trybie online. Obrady z sali 406 budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku prowadził przewodniczący Rady Cezary Jankowski. Radni przyjęli szereg sprawozdań i podjęli kilkanaście uchwał.

Wcześniej jednak swoje interpelacje przedłożyło czterech radnych: Andrzej Krawczyk, Arkadiusz Górka, Grzegorz Grondys oraz Ireneusz Markanicz.

Radny Andrzej Krawczyk, jako członek Komisji Zdrowia, Aktywizacji Zawodowej i Polityki Społecznej zaapelował o pilne zwołanie wyjazdowego posiedzenia gremium w szczecineckim szpitalu. Zaniepokojony wzrostem zachorowań na COVID-19 zaproponował, aby członkowie komisji spotkali się na terenie lecznicy z prezes Anną Złotowską w celu oceny funkcjonowania tzw. oddziału covidowego. Chwilę potem, jeszcze zanim do interpelacji odniósł się starosta Krzysztof Lis, przewodniczący Cezary Jankowski przypomniał, że ze względu na panujące przepisy i obostrzenia wizyta w szpitalu nie będzie możliwa. W obradach uczestniczyła jednak Prezes Szpitala, Anna Złotowska, która w bardzo obszernej wypowiedzi przybliżyła radnym sytuację dotyczącą oddziału chorych na COVID-19 wspominając m.in. o jego powiększeniu o 7 łóżek i konieczności zatrudnienia dodatkowego personelu.

Zapytanie radnego Arkadiusza Górki również nawiązywało do pandemii koronawirusa. Radny zwrócił uwagę na ciężkie powikłania, zarówno fizyczne jak i psychologiczne, które bardzo często są następstwem COVID-19. Dlatego też jakiś czas temu Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie stworzyło swój autorski program rehabilitacji leczniczej skierowanej do osób, które odczuwają konsekwencje przebytej choroby. Placówka ubiegała się o dofinansowanie programu i przedłożyła stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, lecz nie znalazł on poparcia w oczach marszałka Olgierda Geblewicza. Radny Górka chciał poznać sposób w jaki marszałek argumentował swoją odmowną decyzję. Ponadto radny prosił także o informację czy w naszym regionie pacjenci po przebyciu COVID-19 mogą liczyć na podobny rodzaj wsparcia. Starosta Krzysztof Lis oznajmił, że w jego opinii oferta przygotowana przez centrum była bardzo dobra i szczegółową odpowiedź na zapytanie radnego przedłoży na piśmie.

Z kolei radny Grzegorz Grondys powrócił do sprawy zwolnienia z pracy dr Marka Ogrodzińskiego, pełniącego w szczecineckim szpitalu funkcję Dyrektora ds. medycznych. W ostatnim czasie, wyrokiem sądu, dr Marek Ogrodziński został przywrócony na stanowisko. Radny Grondys zwrócił się z prośbą o przedstawienie kosztów jakie w związku z całą sprawą poniosła szczecinecka lecznica. Chciał również wiedzieć czy osoba, która zadecydowała o zwolnieniu, poniosła z tego tytułu jakieś finansowe konsekwencje. Starosta Krzysztof Lis przypomniał, że stosunek pracy po powrocie dr Ogrodzińskiego został rozwiązany na jego prośbę na mocy porozumienia stron. W tym przypadku starosta także zapowiedział, że udzieli szczegółowej pisemnej odpowiedzi w sprawie.

Radny Ireneusz Markanicz podniósł kwestię postojów dla szczecineckich taksówek przy ulicy Kościuszki w okolicach SP nr 4 oraz Wyszyńskiego, tuż przy siedzibie Samorządowej Agencji Promocji i Kultury. Zdaniem radnego taksówki bardzo rzadko stacjonują w tych miejscach, a obowiązujące przepisy niepotrzebnie blokują miejsca parkingowe, których w Szczecinku nadal brakuje. Starosta przyznał radnemu rację i oznajmił, że sprawie przyjrzy się Komisja ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

Zaraz potem przewodniczący Cezary Jankowski przeszedł do kolejnego puntu obrad. Ten dotyczył analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie szczecineckim. Radni przyjęli sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku z działalności Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu szczecineckiego za rok 2020 oraz sprawozdanie Starosty Szczecineckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020. Ponadto po wcześniejszym zapoznaniu się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, dotyczącą stanu bezpieczeństwa obszaru powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok, radni podjęli stosowną uchwałę w rzeczonej sprawie. Ostatnią z informacji dotyczącą zadań realizowanych w roku ubiegłym, była ta przedłożona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku.

Każdego roku Powiat Szczecinecki wspiera Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinku kwotą 30 tys. zł. Kolejny punkt dotyczył zadań jakie placówka zrealizowała w ubiegłym roku w ramach wspomnianych środków. Ponadto w roku ubiegłym samorząd powiatowy przekazał każdej z gmin powiatu szczecineckiego 50 tys. zł na realizację zadań z zakresu kultury. Poszczególne samorządy gminne przedłożyły radnym szczegółową informację wynikającą z zawartych porozumień.

Wśród pozostałych przyjętych przez radnych sprawozdań znalazły się te dotyczące informacji z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Szczecinecki w 2020 roku oraz działalności komisji stałych Rady Powiatu w Szczecinku za rok 2020. Ostatnie sprawozdanie przedłożyła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Szczecinku, które dotyczyło realizacji planu kontroli oraz jej działalności w drugim półroczu ubiegłego roku.

Najważniejsze uchwały podjęte tego dnia dotyczyły:

 1. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2021.
 2. Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2021 – 2023”.
 3. Uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2021 – 2033.
 4. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowaniu zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 r.
 5. Zmiany statutu Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego.
 6. Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 7. Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu konkursowego pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
 8. Określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.

Na zakończenie obrad zarówno starosta Krzysztof Lis, jak i przewodniczący Cezary Jankowski zaapelowali do radnych oraz wszystkich mieszkańców powiatu szczecineckiego o rozwagę i przestrzeganie wszelkich obostrzeń w kontekście kolejnej fali pandemii oraz złożyli życzenia w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy.

Info: Piotr Rozmus


 • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: