Ważne decyzje na zarządzie powiatu

  • Jakub Diakun
  • 2021-03-14 09:42:03
Ważne decyzje na zarządzie powiatu
  • Foto: Piotr Rozmus

Porządek ostatniego (11.03) posiedzenia Zarządu Powiatu Szczecineckiego otworzył punkt dotyczący informacji w sprawie naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022. W obradach w trybie online uczestniczyli dyrektorzy szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki.

Członkowie Zarządu zaakceptowali przedstawione przez dyrektorów propozycje dotyczące ilości oddziałów, które wraz z przyszłym rokiem szkolnym, zostaną utworzone w zarządzanych przez nich placówkach. Ogólnie w szkołach Powiatu powstanie 30 oddziałów. Maksymalna ilość uczniów w klasie to 36, zaś minimalna 20. Zarząd podjął stosowną uchwałę w tej sprawie.

Wśród innych kwestii dotyczących edukacji członkowie Zarządu zatwierdzili m.in. rozliczenie rocznej dotacji przekazanej w 2020 roku szkołom niepublicznym. Zaraz potem zaakceptowano sprawozdanie w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu szczecineckiego za 2020 rok.

Jedna z najważniejszych uchwał podjętych tego dnia przez Zarząd dotyczyła wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Konkurs dotyczył takich działów jak: promocja i ochrona zdrowia, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz pomoc społeczna.  W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe w okresie od 4 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. wpłynęło 6 ofert, w tym:2 oferty w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 3 oferty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 1 oferta w zakresie pomocy społecznej. Komisja konkursowa w dziale promocja i ochrona zdrowia w podpunkcie dotyczącym zdrowia psychicznego zaproponowała wsparcie kwotą 30 tys. zł zadania pn. „Dbam to mam, równowaga psychiczna niezbędna do życia” realizowanego przez Fundację Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte. W podpunkcie dotyczącym działania na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej, komisja zaproponowała wsparcie kwotą 30 tys. zł oferty złożonej przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu na zadanie pn. „Wsparcie w chorobie”. W dziale dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wpłynęły 3 oferty, jednak po dokonaniu oceny wniosków Komisja zaproponowała wsparcie dwóch, złożonych przez: Stowarzyszenie Gmina z pomysłem na zadanie  „Bezpiecznie i zdrowo na plaży w Białym Borze 2” oraz Klub Płetwonurków MURENA w Szczecinku na zadanie  „ Bezpiecznie nad wodą”. Ponieważ rzeczone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, komisja zaproponowała wsparcie obu kwotą 3 tys. zł.  W dziale dotyczącym pomocy społecznej wpłynęła 1 oferta przedłożona przez Bank Żywności w Nowych Bielicach na zadanie pn. „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. Dzięki realizacji tego zadania pomoc żywnościowa trafi do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu powiatu szczecineckiego. Komisja zaproponowała wsparcie zadania kwotą 5 tys. zł. Członkowie Zarządu poparli wszystkie propozycje przedłożone przez komisję konkursową.

Zaakceptowane przez Zarząd projekty uchwał Rady Powiatu dotyczyły zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2021, a w konsekwencji zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2021-2023 oraz uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2021 – 2033. 35. sesja Rada Powiatu Szczecineckiego odbędzie się 19 marca.

Jeden z ostatnich punktów posiedzenia dotyczył zamówień publicznych. Tutaj Zarząd dokonał wyboru podmiotu, który wykona dokumentację techniczną na przebudowę dróg powiatowych nr 1266Z i 1283Z na odcinku od m. Juchowo do m. Radacz. Najlepszą ofertę przedłożył Tomasz Antolak ze Szczecinka z ceną nieco ponad 148 tys. zł brutto. Chwilę później członkowie Zarządu dokonali również wyboru najlepszej oferty na realizację zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej (operatu wodnoprawnego, projektu budowlanego i innych opracowań, w tym kosztorysów, STWOR) oraz uzyskanie stosownych pozwoleń, umożliwiających realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stawu retencyjnego oraz rurociągu odprowadzającego nadmiar wody do jeziora zgodnie z rozwiązaniem opisanym w ekspertyzie wodnej rowu zlokalizowanego na działce nr 318/3 obręb Świątki 27 w Szczecinku”. Najatrakcyjniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 7,5 tys. zł brutto przedłożył Piotr Daniliszyn, właściciel firmy Projektowanie Nadzór i Budowa Urządzeń Wodno-Melioracyjnych.  

info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: