W powiecie przyjęto przyszłoroczny budżet

 • Adrian Wolanin
 • 2020-12-30 12:42:31
W powiecie przyjęto przyszłoroczny budżet
 • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Sesja budżetowa to zdecydowanie jedno z najważniejszych posiedzeń w roku. Obrady odbywające się zazwyczaj w ostatnich dniach grudnia, wieńczą wytężony okres pracy nad planem dochodów i wydatków przewidzianych na kolejne 12 miesięcy. Projekt budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2021 rok został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a 29 grudnia podczas posiedzenia w trybie online przyjęli go również radni. Przewodniczący Cezary Jankowski prowadził obrady z sali 406 Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Szczegóły na temat budżetu w swoim wystąpieniu tradycyjnie przedstawił starosta Krzysztof Lis.

Przyszłoroczny budżet Powiatu Szczecineckiego po stronie dochodów zamknął się kwotą ponad 146.5 mln zł, zaś szacowana suma wydatków to ponad 146.1 mln zł. Planowaną nadwyżkę oszacowano na ponad 443 tys. zł. Budżet przewiduje również rezerwy, ogólną w kwocie ponad 449 tys. zł oraz celową, przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w wysokości 250 tys. zł. Na szeroko pojętą oświatę i wychowanie Powiat Szczecinecki przeznaczy ponad 73 mln zł, na pomoc i politykę społeczną ponad 23 mln zł. W przyszłym roku samorząd powiatowy zamierza wesprzeć szczecinecki szpital kwotą ponad 11,7 mln zł.

Jak zwykle plan jest solidny pod względem inwestycyjnym, bowiem Powiat Szczecinecki planuje na nie wydać ponad  22 mln zł. Oczywiście nie sposób omówić wszystkich zadań ale na pewno do najważniejszych należą utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu w Szczecinku czy przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z blokiem porodowym i pododdziałem neonatologicznym oraz poddasza budynku. Realizacja tych inwestycji nie byłaby możliwa gdyby nie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wsparcie minister Małgorzaty Golińskiej, co starosta Krzysztof Lis podczas swojego wystąpienia artykułował kilkakrotnie. Powiat Szczecinecki w ramach Funduszu otrzymał aż 7,6 mln zł.

Na budowę i przebudowę obiektów sportowych samorząd powiatowy wyasygnuje ponad 6 mln zł i właśnie prawie tyle pochłonie budowa hali sportowo-widowiskowej, która powstanie przy ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku. Samorząd otrzymał na realizację tego zadania aż 4,5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Budżet jak zwykle przewiduje realizację inwestycji drogowych i na nie Powiat zaplanował ponad 6,1 mln zł. Ostatecznie jednak na ten cel zostanie wydatkowane ponad 10 mln zł, ponieważ firma budująca farmę wiatrową w gminie Biały Bór w ramach umowy z samorządem powiatowym przebuduje odcinek drogi w Biskupicach za 3.8 mln zł.

Zaraz po wystąpieniu starosty Krzysztofa Lisa, radny Arkadiusz Górka w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości oznajmił, że klub zagłosuje za przyjęciem projektu budżetu, nazywając go m.in. optymistycznym i rozwojowym. Budżetowe zapisy pochwalił również i docenił przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Maciej Kaźmierski, który oznajmił, że członkowie klubu będą trzymać kciuki za jego realizację. Mimo to, przedstawiciele opozycji wstrzymali się od głosu, ponieważ jak to ujął wiceprzewodniczący…”taka jest jej rola”. W samych superlatywach na temat budżetu wypowiadał się reprezentujący Porozumienie Samorządowe, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Poczobut, który określił go mianem prorozwojowego i skrojonego według  potrzeb i możliwości. Budżet poparli również radni niezależni, Bożena Kawczyńska i Andrzej Krawczyk.

Ostatecznie, budżet został przyjęty stosunkiem głosów: 13 za, 5 wstrzymujących.

Tego dnia radni podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2021,
 • w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2021-2033,
 • w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2021-2023,
 • w sprawie udzielenia miastu Szczecinek pomocy finansowej z przeznaczeniem na przygotowanie i organizację imprezy sportowej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku w 2021 roku,
 • w sprawie udzielenia Miastu Szczecinek pomocy finansowej (dot. rewitalizacji jeziora Trzesiecko),
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2020 - do tej uchwały wprowadzono autopoprawkę, wynikającą m.in. z faktu zmniejszenia dochodów Powiatu o kwotę ponad  130 tys. zł z tytułu nowelizacji dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r. przez wojewodę zachodniopomorskiego.
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2020 – 2022” – do tej uchwały również wprowadzono autopoprawkę, której powodem było m.in.  wprowadzenie do WPI zdania polegającego na rozbudowie i przebudowie instalacji tlenu medycznego w szczecineckim szpitalu. Jego planowany koszt to 350 tys. zł
 • w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2020 – 2032,
 • w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – do tej uchwały również wprowadzono autopoprawkę. W tym przypadku z zapisów wykreślono zadanie polegające na dostawie do spółki SM w Bornem Sulinowie sprzętu medycznego.
 • w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2021 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Szczecinku na 2021 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku na 2021 rok.

Tuż przed zakończeniem obrad przewodniczący Cezary Jankowski złożył radnym noworoczne życzenia, ponownie w sposób szczególny akcentując te dotyczące zdrowia. Przewodniczący zachęcił również radnych, aby w trosce o zdrowie swoje i swoich bliskich jak najszybciej zaczepili się przeciwko COVID-19.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: