XXXI sesja Rady Powiatu. Strategia rozwoju, 500 zł dla nauczycieli oraz przystanki autobusowe

  • Adrian Wolanin
  • 2020-12-05 14:35:18
XXXI sesja Rady Powiatu. Strategia rozwoju, 500 zł dla nauczycieli oraz przystanki autobusowe
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Po raz kolejny w trybie online spotkali się wczoraj (04.12) powiatowi radni. Posiedzenie jak zwykle prowadził przewodniczący Cezary Jankowski. Podjęto szereg istotnych uchwał.

Pierwsze dwie dotyczyły budżetu Powiatu Szczecineckiego, jego uchwalenia w br. oraz przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2020

Pierwsze dwie dotyczyły budżetu Powiatu Szczecineckiego, jego uchwalenia w br. oraz przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2020-2022. W pierwszym przypadku starosta Krzysztof Lis wniósł autopoprawkę wynikającą z konieczności wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków w wysokości 223 500, 00 zł. Powiat Szczecinecki pozyskał wsparcie dla nauczycieli w ramach rządowego programu na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia zdalnego kształcenia. Nauczyciele zatrudnieni zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość otrzymają 500 zł dofinansowania na ten cel.

Zaraz potem radni podjęli uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Szczecinecki, udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z nich. Zmiany do uchwały spowodowane są zmianą lokalizacji przystanków, przekazaniem części ulic i dróg samorządom gminnym oraz utworzeniem nowych przystanków zgodnie ze złożonymi wnioskami gmin Powiatu Szczecineckiego.

Kolejna uchwała dotyczyła wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Zgodnie z zapisami art. 130  ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), corocznie wysokość rzeczonych opłaty ustala Rada Powiatu w Szczecinku.

Następna uchwała dotyczyła ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2021. Wysokość tych opłat ustala corocznie Rada Powiatu w drodze uchwały na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r., poz.350). Maksymalne stawki opłat ulegają corocznej zmianie na następny rok kalendarzowy na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Ustalone opłaty mają zastosowanie do statków i innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego w trybie art. 30 ww. ustawy oraz przechowywanych w strzeżonych portach, przystaniach lub na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Powiatu Szczecineckiego.

W następnej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Szczecineckiego na lata 2020-2027. Program Rozwoju Powiatu Szczecineckiego jest podstawowym dokumentem strategicznym, określającym priorytety, cele i kierunki polityki rozwoju powiatu do 2027 roku. Program spełnia wymagania związane z jego wykorzystaniem w procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, uwzględniając także przedsięwzięcia Powiatu uzgodnione już w procesie przygotowania do nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027, ich aktualizacje i zmiany.

Inna z uchwał dotyczyła przyjęcia Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057). Zgodnie z ww. zapisem Program wymaga przyjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Chwilę później radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku. Uznano ją za niezasadną.

Ostatnia z podjętych tego dnia uchwał dotyczyła określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020. Celem uchwały była zmiana podziału środków algorytmicznych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiat Szczecinecki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020. Na mocy uchwały niewykorzystane z powodu trwającej pandemii COVID-19 środki w wysokości ponad 38 tys. zł, które pierwotnie miały być przeznaczone na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zostały przesunięte. Fundusze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.

Porządek obrad zawierał również punkty dotyczące takich informacji jak: ocena prowadzonych inwestycji na drogach powiatowych w roku 2019 i  ich realizacji w roku 2020, organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiecie szczecineckim łącznie z organizacją linii współfinansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności  publicznej czy stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Szczecineckim w roku szkolnym 2019/2020. Doskonale zaznajomieni z tematami podczas posiedzeń komisji stałych radni, nie mieli w tym względzie pytań.

Następne posiedzenie zaplanowano na 29 grudnia, będzie to sesja budżetowa. Dlatego na zakończenie obrad przewodniczący Cezary Jankowski złożył wszystkim radnym bożonarodzeniowe życzenia, w sposób szczególny akcentując kwestie zdrowia.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: