Pół wieku SOSW w Szczecinku

 • Adrian Wolanin
 • 2020-11-19 12:46:21
Pół wieku SOSW w Szczecinku
 • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku ma już pół wieku. To okazja, by przypomnieć mieszkańcom powiatu szczecineckiego jego historię, a także przybliżyć obecną działalność.

Kalendarium Ośrodka

 • 1957 – powstanie pierwszych klas specjalnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Szczecinku
 • 1961 – przeniesienie klas specjalnych do Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinku
 • 1962 – oddanie do użytku klas specjalnych pomieszczeń przy Szkole Podstawowej nr 2
 • 1968 – rozpoczęcie budowy szkoły oraz internatu w Świątkach 
 • 1970 – zakończenie budowy Ośrodka oraz wydanie przez kuratorium okręgu koszalińskiego orzeczenia organizacyjnego na Państwowy Zakład Wychowawczy
 • X 1970 - rozpoczęcie działalności Państwowego Zakładu Wychowawczego ze Szkołą Podstawową Specjalną dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w Świątkach
 • 1973 – zorganizowanie klasy "szkoły życia" dla 12 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • 1976 – zmiana nazwy Państwowego Zakładu Wychowawczego na Ośrodek Szkolno– Wychowawczy
 • 1977 – powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • 1992 – powstanie klas dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • 1995 – nadanie placówce imienia Jana Brzechwy
 • 1997 – powstanie oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • 1999 – reforma oświaty:

- organem prowadzącym SOSW zostaje Starostwo Powiatowe w Szczecinku

- utworzenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym 

- utworzenie trzyletniego Gimnazjum nr 1 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz Gimnazjum nr 2 dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • 2003 – uzyskanie certyfikatu „Szkoła z Klasą”
 • 2004 – powołanie Szkoły Ponadgimnazjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym 
 • IX 2008 – oddanie do użytku obiektu sportowego – „Orlik 2012”
 • X 2008 – rozbudowa obiektu Ośrodka i przeniesienie oddziałów filialnych z ulicy Wiatracznej
 • I 2010 – włączenie miejscowości Świątki wraz ze SOSW do Szczecinka
 • 22 XI 2010 –nadanie Sztandaru Placówce z okazji 40 - lecia działalności
 • 1 IX 2017 – dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSW przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, zlikwidowano gimnazja

Dyrektorzy placówki:

 • 1970-1974 Władysław Magnowski
 • 1974-1975 Józef Madej
 • 1975-1988 Emilian Olszewski
 • 1988-2007 Jadwiga Szwed
 • od 2007 Barbara Zasada

Strukturę SOSW obecnie tworzą:

 • Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi 
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi 
 • Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 
 • Świetlice szkolne, obejmujące opieką wszystkich uczniów, zgodnie z potrzebami ich rodziców
 • Internat z grupami wychowawczymi dla uczniów Szkół Ośrodka

W naszej placówce uczy się obecnie 160 uczniów, w internacie mieszka 56 wychowanków. Pracuje 63 nauczycieli i wychowawców oraz 26 pracowników administracji i obsługi. SOSW od 50 lat pełni ważną rolę w zakresie edukacji, wychowania i rehabilitowania ucznia niepełnosprawnego.

Na przestrzeni pięciu dekad placówka rozwijała się, ewaluowała dostosowując formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości swoich podopiecznych. Dzięki zaangażowaniu i wyjątkowej przychylności Starostwa Powiatowego w Szczecinku nasza placówka ma możliwość ciągłego rozwoju.

Ośrodek zapewnia swoim uczniom szeroką gamę zajęć specjalistycznych, takich jak np.: logopedia, terapia komunikacji pozawerbalnej AAC, terapia taktylna wg S. Masgutowej, terapia metodą Tomatisa, biofeedback, terapia integracji sensorycznej, kynoterapia, surdoterapia, tyfloterapia, rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia, terapia behawioralna autyzmu, socjoterapia oraz wiele innych.

W naszej szkole standardem jest korzystanie przez nauczycieli w pracy z dziećmi niemówiącymi z komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC. Realizujemy projekt „Mówię bez słów” – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu.

Pracę dydaktyczno-wychowawczą i rewalidacyjno-terapeutyczną realizuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca specjalistyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. W zajęciach specjalistycznych wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne i środki multimedialne. W placówce działają Klub wsparcia „Rehabilitacja 25 plus”, Uczniowski Klub Sportowy Victoria, Harcerska Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Cztery Żywioły”, Szkolny Klub Filmowy i Fotograficzny „Obiektyw”, Samorząd Uczniowski, Klub Olimpiad Specjalnych „Gryf”, Zespół Taneczny „Brzechwianie”.

Ośrodek jest inicjatorem i organizatorem wielu konkursów i różnorodnych przedsięwzięć. Nie sposób opisać wszystkich imprez i uroczystości, które odbywały się i odbywają w naszej placówce. Dzięki dużej aktywności i podejmowaniu interesujących przedsięwzięć jesteśmy znani i rozpoznawalni w środowisku lokalnym. Zapraszamy mieszkańców naszego miasta do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Zespołem Downa, Dnia Autyzmu. Bierzemy udział w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. SOSW w Szczecinku nigdy nie był jedynie instytucją oświatową.

Jest to miejsce szczególne, miejsce stworzone przez pokolenia nauczycieli entuzjastów, uczniów i ich rodziców. Placówkę tworzyły i tworzą już 50 lat osoby twórcze, kreatywne, poszukujące, otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. SOSW w Szczecinku to piękna historia, wspaniała teraźniejszość ale również przyszłość. To budynki, tereny zielone, gabinety specjalistyczne, programy, projekty, zadania, sukcesy. To rzeczywistość, którą tworzą ludzie tu pracujący. Niezależnie od czasu i struktury Ośrodka, zmian strukturalnych w koncepcji kształcenia ucznia niepełnosprawnego intelektualnie placówka ta była, jest i będzie potrzebna zarówno dzieciom niepełnosprawnym jak również ich rodzicom.

Info: Piotr Rozmus


 • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: