Ambitne plany budżetowe starostwa

  • Adrian Wolanin
  • 2020-11-16 14:24:23
Ambitne plany budżetowe starostwa
  • Foto: TV Gawex

Każdego roku prace nad budżetem Powiatu Szczecineckiego rozpoczynają się już w sierpniu. Te najbardziej zaawansowane przypadają na wrzesień i październik, a ostatnie szlify nadawane są projektowi dochodów i wydatków na początku listopada. W tym roku były one bardzo wytężone i odbywały się w cieniu trwającej pandemii, która odcisnęła swoje piętno nie tylko na sprawach stricte finansowych, ale również – przez szereg wprowadzonych obostrzeń – tych organizacyjnych. Niemniej prace znalazły już swój finał, a projekt budżetu na 2021 rok został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Mimo wielu perturbacji budżet prezentuje się bardzo ambitnie. Dość powiedzieć, że po stronie dochodów zamyka się rekordową kwotą 146.558.138,73 zł. Szacowana suma wydatków to 146.114.842,04 zł. Każdego roku samorząd powiatowy przeznacza ogromne sumy w zakresie oświaty, kultury i sportu. 2021 nie będzie w tym względzie wyjątkiem. Na szeroko pojętą oświatę i wychowanie Powiat Szczecinecki przeznaczy 49.533.648,87 zł, edukacyjną opiekę wychowawczą 17.563.273,00 zł, kulturę fizyczną i sport 6.721.794,90 zł, zaś na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 610.060,00 zł.

W zapisach dotyczących ochrony zdrowia widnieje kwota 2.878.200,00 zł. W ramach rzeczonego działu przewidziano środki na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych z PUP oraz wychowanków PCPR.

Na pomoc społeczną samorząd powiatowy przeznaczy 11.153.650,00 zł. To m.in. środki zaplanowane na funkcjonowanie DPS, PCPR oraz dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zabezpieczono  4.594.670,00 zł. To z kolei fundusze na funkcjonowanie PUP, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz na realizację projektów współfinansowanych środkami UE. 7.352.847,00 zł to kwota, przeznaczona na wspieranie rodzin zastępczych oraz działalność wychowanków PCPR.

Jak zwykle plan jest solidny pod względem inwestycyjnym. A skoro tak, warto przyjrzeć się mu odrobinę dokładniej. Na ten cel Powiat Szczecinecki wyasygnuje 22.027.699,53 zł, z czego 6.224.089,00 zł zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe.

Wśród najważniejszych zadań  znalazła się przebudowa drogi powiatowej nr 1294Z na odcinku Szczecinek -Żółtnica. Koszt inwestycji to 1 609 280,00 zł , aż 1 303 975,00 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków UE. Wkład własny wyniesie 305 305,00 zł.

Innym ważnym drogowym przedsięwzięciem będzie budowa drogi wewn. dojazdowej na osiedlu Świątki. W tym przypadku koszt zadania wyniesie 2 009 809,00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 702 172,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny samorządu powiatowego wyniesie 418 087,00 zł.

Kolejnym istotnym zadaniem drogowym będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1259Z na odcinku w m. Ostrowąsy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 171 wraz z budową obiektów inżynieryjnych. Koszt zadania oszacowano na 2 280 000,00 zł. Powiat Szczecinecki otrzymał na jego realizację wsparcie w wysokości 1 100 000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Z własnych środków wyasygnuje 30 000,00 zł.

Przy okazji planowanych do realizacji w roku przyszłym drogowych inwestycji warto również wspomnieć o budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie. Powiat Szczecinecki będzie partycypował w kosztach wykonania tego zadania i dołoży 25 000,00 zł.

Ponadto samorząd powiatowy zamierza przeznaczyć 100 000,00 zł na ciągi komunikacyjne na drogach oraz 200 000,00 zł na wykonanie nakładek bitumicznych.

Na budowę i modernizację obiektów w przyszłorocznym budżecie Powiat Szczecinecki zamierza przeznaczyć 7 824 576,00 zł. Jednym z najważniejszych i niezwykle ambitnych zadań jest utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu w Szczecinku. Koszt zadania to 3 256 760,00 zł. 2 676 760,00 zł pochodzić będzie z środków zewnętrznych, zaś 180 000,00 zł z funduszy własnych.

Inne ważne zadanie realizowane w szczecineckim szpitalu to przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z blokiem porodowym i pododdziałem neonatologicznym oraz poddasza budynku. W tym przypadku koszt inwestycji to 3 250 000,00 zł. 2 500 000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wkład własny samorządu wyniesie 295 000,00 zł.

W przyszłym roku Powiat Szczecinecki zamierza również w ramach własnych środków zmodernizować pomieszczenia poradni urologicznej szczecineckiego szpitala. Koszt to 100 000,00 zł.

Plan finansowy na 2021 rok zakłada również realizację kilku ważnych zadań związanych z infrastrukturą oświatową, które Powiat Szczecinecki zamierza zrealizować w ramach środków własnych. Wśród nich są m.in takie przedsięwzięcia jak: Wybudowanie budynku inwentarsko-hodowlanego wraz z zapleczem dydaktycznym w ZS nr 6 im. Stanisława Staszica. Koszt zadania to 650 000,00 zł. W „szóstce” powstanie także hala na sprzęt dydaktyczny i zajęcia praktycznej nauki zawodu. Koszt zadania to 200 000,00 zł. Również dwa zadnia zostaną zrealizowane w ZS Nr w Białym Borze: modernizacja szkolnej auli za 150 000,00 zł oraz wykonanie instalacji ppoż. za 67 816,00 zł. W ramach działu budowa i modernizacja obiektów samorząd powiatowy zamierza także wykonać zadanie polegające na osuszeniu oraz wentylacji piwnic i dostosowaniu ich na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Koszt to 150 000,00 zł.

Równie obiecująco wyglądają inwestycje związane z budową i przebudową obiektów sportowych. Powiat Szczecinecki zamierza na nie przeznaczyć 6 087 493,90 zł. Do najważniejszych bezsprzecznie należy zaliczyć budowę ogólnodostępnej hali sportowo-widowiskowej wraz z wyposażeniem przy ZS nr 1 KEN w Szczecinku. Koszt zadania to 5 987 493,90, z czego aż 5 000 000,00 zł pochodzić będzie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z środków własnych samorząd powiatowy wyasygnuje 112 809,95 zł.

Dwa inne zadania Powiat Szczecinecki zamierza zrealizować w ramach środków własnych. Koszt obu to 50 000, 00 zł a są to: przebudowa sali sportowej z gabinetami do rewalidacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Szczecinku oraz przebudowa boiska do sportów plażowych wraz z wyposażeniem w ZS nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku.

Na likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych Powiat Szczecinecki  przeznaczy 506 747,50 zł. Te znikną z budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku za sprawą dostosowania nawierzchni i drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt to 70 000, 00 zł, przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 12 599,16 zł oraz wkładzie własnym wynoszącym 57 400,84 zł. Innym zadaniem będzie zakup busa do ZS Nr 2 im. Warcisława IV w Szczecinku za 136 747,50 zł. Wkład własny samorządu wyniesie 46 747,50 zł, zaś dofinansowanie z PFRON  90 000,00 zł. Ważne zadanie będzie również zrealizowane w borneńskim Domu Pomocy Społecznej, gdzie zostanie zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych. Koszt zadania to 300 000, 00 zł. Połowa tej kwoty zostanie dofinansowana z PFRON, druga pochodzić będzie z środków Powiatu Szczecineckiego.

W 2021 roku Powiat Szczecinecki zamierza zakupić niezbędny sprzęt za łączną kwotę 425 000,00 zł. W tym w ramach środków własnych do Powiatowego Zarządu Dróg samochód ciężarowy za 80 000,00 zł oraz kosiarkę, lawetę i rębak za łączną kwotę 120 000,00 zł. Ważną inwestycją będzie zakup sprzętu medycznego do SM w Bornem Sulinowie,  również w ramach środków własnych za 150 000,00 zł.

Dwa inne zadania realizowane będą w Starostwie Powiatowym w Szczecinku: zakup w ramach środków własnych za 25 000, 00 zł urządzenia sieciowego, zabezpieczającego przed cyberatakami oraz dostawa szaf aktowych oraz wykonanie zabudowy meblowej do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami za 50 000,00 zł. W tym przypadku cała kwota pochodzić będzie z środków zewnętrznych.

Pozostałe wydatki inwestycyjne pochłoną 959 793,13 zł. Na niezbędną dokumentację techniczną i projektową samorząd zarezerwował 328 000, 00 zł. Zadania związane z poprawą jakości środowiska – stworzenie przestrzeni zurbanizowanych, kosztować będą 106 800,00 zł, z czego aż 95 014,00 zł to środki zewnętrzne. Ważnym zadaniem będzie realizacja projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” za 214 993,13 zł, z czego prawie 200 000,00 zł stanowić będą środki zewnętrzne. Wykonanie stawu retencyjnego i rurociągu odprowadzającego nadmiar wody na osiedlu Świątki to koszt 250 000,00 zł przy dofinansowaniu z środków zewnętrznych w wysokości 187 500,00 zł. Założenie pełnej ewidencji dróg i mostów na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg  kosztować będzie 60 000,00 zł.

Tak prezentuje się plan dochodów i wydatków na 2021 rok. Teraz pozostaje tylko czekać na pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji stałych radnych oraz sesję budżetową na której radni podejmą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego. Ta, jak zwykle odbędzie się pod koniec grudnia.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: