Ruszył nabór wniosków na stypendia

 • Adrian Wolanin
 • 2020-10-11 07:09:42
Ruszył nabór wniosków na stypendia
 • Foto: TV Gawex

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendia Miasta Szczecinek za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendia przyznawane są corocznie uczniom i studentom zamieszkałym na terenie miasta Szczecinek, w następujących kategoriach:

 • 12 stypendiów uczniom szkół podstawowych,
 • 2 stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych,
 • 2 stypendia artystyczne – uczniom szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek – za wybitne osiągnięcia artystyczne,
 • 3 stypendia sportowcom - uczniom jednej z wyżej wymienionych szkół, za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • 2 stypendia studentom, którzy w dniu złożenia wniosku stypendialnego nie przekroczyli wieku 26 lat.

Stypendium może być przyznane:

 • uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia,
 • uczniom szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek za szczególne osiągnięcia artystyczne  i za wyniki w nauce,
 • uczniom – sportowcom za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • studentom od II roku studiów dziennych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia,
 • absolwentom szkół, o których mowa w pkt. a i b, po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Wnioski o stypendium do Burmistrza Miasta Szczecinek mogą złożyć:

 • dyrektorzy szkół z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez: dyrektora szkoły podstawowej nie może przekroczyć liczby 12, dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej nie może przekroczyć liczby 2, dyrektora szkoły muzycznej nie może przekroczyć liczby 2, 
 • statutowi przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji artystycznych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek – ilość wniosków składanych przez jedno stowarzyszenie lub organizację nie może przekroczyć liczby 2,
 • statutowi przedstawiciele klubów sportowych mających siedzibę oraz działających na terenie Miasta Szczecinek, z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez jeden klub nie może przekroczyć liczby 3,
 • studenci.

Wymagane dokumenty:

 • wnioski o stypendia dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych powinny zawierać następujące dokumenty:
 • pisemny wniosek z uzasadnieniem szczególnych osiągnięć ucznia podpisany przez  dyrektora i poświadczony odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi: uzyskanie tytułu laureata centralnych, wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalisty centralnych, wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych, osiągnięcia z konkursów przedmiotowych na szczeblu regionalnym, powiatowym , miejskim  i szkolnym lub inne szczególne osiągnięcia, uzyskanie przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen 4,5
 • kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,
 • inne dokumenty uzasadniające wniosek.

Wnioski o stypendia dla uczniów-sportowców, składane przez kluby sportowe powinny zawierać:

 • dokumenty uzasadniające wniosek tj. potwierdzające: osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym w: Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy, osiągnięcia na szczeblu krajowym w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski lub ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych, osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, powiatowym, miejskim i szkolnym oraz inne szczególne osiągnięcia sportowe,
 • kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,
 • uzyskanie przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen 3,5.

Wnioski o stypendia dla uczniów szkoły muzycznej oraz uczniom będącym członkami stowarzyszeń i organizacji artystycznych powinny zawierać następujące dokumenty uzasadniające wniosek:

 • kserokopie zaświadczeń, dyplomów o uzyskanych czołowych miejscach w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu zagranicznym, ogólnopolskim oraz w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego, potwierdzone przez dyrektora w przypadku szkoły muzycznej lub statutowego przedstawiciela w przypadku stowarzyszeń i organizacji  artystycznych,
 • kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,
 • uzyskanie przez ucznia co najmniej dobrej oceny z zachowania i średniej ocen 4,0 ,
 • inne dokumenty uzasadniające wniosek.

Student ubiegający się o stypendium winien złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o stypendium,
 • zaświadczenie z uczelni o uzyskanych wynikach ( średnia ocen) za dany rok akademicki,
 • zaświadczenie o wpisie na następny semestr,
 • kserokopię karty egzaminacyjnej z danego roku akademickiego, poświadczoną przez uczelnię,
 • inne dokumenty uzasadniające wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinku

Termin złożenia dokumentów:

 • Termin złożenia dokumentów upływa 5 listopada.

W przypadku, gdy w terminie do 5 listopada nie wpłynie żaden wniosek w danej kategorii, ustala się drugi termin składania wniosków w tej kategorii do 7 grudnia.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek opiniuje złożone wnioski do 10 listopada, a w przypadku wniosków, o których mowa w punkcie nr 2, w terminie do 7 grudnia.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Info: Mateusz Ludewicz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: