7500 zł na wymianę "starego kopciucha"

 • Adrian Wolanin
 • 2020-08-26 16:20:19
7500 zł na wymianę "starego kopciucha"
 • Foto: TV Gawex

7500 zł mogą otrzymać mieszkańcy Szczecinka za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy). Wnioski o udzielenie grantu można składać jeszcze przez kilka tygodni.

Dopłaty są możliwe, bo Miasto Szczecinek, dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, otrzymało dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy: „Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek”.

W ramach programu mieszkańcy Miasta Szczecinek – tylko osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze, mający tytuł prawny do nieruchomości (dotyczy to zarówno budynku jednorodzinnego jak i lokalu mieszkalnego), w której miałaby się odbyć wymiana pieca, mogą otrzymać wsparcie na jedno indywidualne gospodarstwo domowe:

 • w kwocie 7 500 zł za przeprowadzoną trwałą likwidację działającego, starego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) zgodnie z kolejnością:
 1. podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej, a jeśli to niemożliwe, to:
 2. zainstalowaniu ogrzewania gazowego, a jeśli to niemożliwe, to:
 3. zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła

Przeprowadzenie wymiany źródła ciepła będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. EPH+W nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok, a informacja ta zostanie uzyskana z wykonanego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jak otrzymać dofinansowanie? Co należy zrobić krok po kroku?

Przed złożeniem zgłoszenia należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem konkursu i załączonymi do niego dokumentami, z których wynika m.in., że:

 • Nie można rozpocząć realizacji zadania, przed podpisaniem umowy o przyznaniu grantu!
 • Niezbędne jest złożenie kompletnego zgłoszenia o udzielenie grantu. Obowiązkowym warunkiem jest przedstawienie, wraz ze zgłoszeniem, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego objętego zgłoszeniem, zawierającego wartości poziomu efektywności energetycznej. W przypadku gdy zgłaszający nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego objętego zgłoszeniem, Miasto Szczecinek zleci na swój koszt jego wykonanie.
 • Przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna zgłoszenia o udzielenie grantu przez pracowników UM, a w przypadku braków formalnych - wezwanie do ich uzupełnienia.
 • Po uzupełnieniu zgłoszenia informacjami wynikającymi ze świadectwa charakterystyki energetycznej i zakwalifikowaniu się do dofinansowania, Urząd Miasta zawiadomi grantobiorców o terminie podpisania umowy o powierzenie grantu.
 • Przyjęcie zgłoszenia wymagającego poprawy lub uzupełnienia lub konieczności sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie wstrzymuje oceny pozostałych zgłoszeń (tzn. pierwszeństwo mają kompletne zgłoszenia).
 • Dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu można rozpocząć realizację zgłoszonego zadania.

UWAGA! Dofinansowanie będzie wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu zgłaszanego zadania.

Zadanie, na które udzielone zostało wsparcie, musi być utrzymywane przez co najmniej 6 lat od dnia od daty płatności końcowej przez Województwo Zachodniopomorskie na konto Miasta.

Wnioski o przyznanie grantu należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM (parter budynku A) w terminie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 października 2020r.

Decyduje kolejność kompletnych, poprawnie wypełnionych zgłoszeń!

Informacje uzupełniające na temat dofinansowania, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, można uzyskać w Urzędzie Miasta w Szczecinku pod numerem telefonu: 94 37 141 52

Regulamin udzielania wsparcia, formularz zgłoszenia, rozliczenia, wzór umowy o powierzenie grantu  oraz niezbędne informacje dostępne na stronie Urzędu Miasta.

Info: Mateusz Ludewicz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: