Bobolice uruchomiły "Mobilnego Urzędnika"

  • Adrian Wolanin
  • 2020-07-10 12:03:26
Bobolice uruchomiły "Mobilnego Urzędnika"
  • Foto: TV Gawex

Od 1 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Bobolicach rusza instytucja „Mobilnego Urzędnika”, która polega na wsparciu części mieszkańców gminy poprzez pomoc pracowników Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy załatwianiu różnych spraw urzędowych.

Uprawnionymi do korzystania z instytucji „Mobilny Urzędnik” są mieszkańcy Gminy Bobolice, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej lub z racji starszego wieku mają problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach.

W ramach instytucji „Mobilny Urzędnik” realizowane będą między innymi niżej wskazane sprawy z zakresu m.in.: gospodarki nieruchomościami, wycinki drzew, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, lokali komunalnych, dowozów do placówek oświatowych i innych.

Po wcześniejszej konsultacji możliwe będzie skorzystanie z instytucji „Mobilny Urzędnik” w zakresie innych spraw należących do kompetencji Gminy, o ile nie koliduje to z odrębnymi przepisami prawa, charakterem i rodzajem podejmowanych czynności, a także specyfiką zgłaszanej sprawy. Zakres spraw świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także sposób ich realizacji regulują odrębne przepisy.

Wszelkie inne dokumenty wymagane do dołączenia w ramach procedury mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

Zgłoszenia można dokonać:

  1. telefonicznie w sekretariacie pod numerem 94 34 58 401 pod poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
  2. wysyłając e-maila ze zgłoszeniem sprawy na adres e-mail: gmina@bobolice.pl,
  3. poprzez skrzynkę e-puap Urzędu: /3209033/skrytka.

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić, czego dotyczy sprawa, a także podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu do kontaktu. Pracownik właściwy ds. obsługi sekretariatu niezwłocznie przekazuje informację, o której mowa w ust. 1 do merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu.

Pracownik Urzędu odpowiedzialny za wykonanie zadania niezwłocznie skontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla niego termin wizyty. Zgłoszenia są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia. Rejestr zgłoszeń prowadzi pracownik właściwy ds. obsługi sekretariatu. Instytucja „Mobilny Urzędnik” jest realizowana od dnia 1 lipca 2020 r. w każdy czwartek w godzinach 800-1500, który jest dniem obsługi.

Zadanie w ramach „Mobilny Urzędnik” zostanie zrealizowane w najbliższym dniu obsługi, w którym dostępny jest wolny termin. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie mieszkańca, zadanie w ramach „Mobilny Urzędnik” nie może zostać zrealizowane we wcześniej ustalonym terminie, jest on obowiązany do odwołania zgłoszenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień obsługi, w którym miało być obsłużone jego zgłoszenie.

W przypadku, gdy zadanie w ramach „Mobilnego Urzędnika” nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Urzędu, mieszkaniec, który dokonał zgłoszenia, będzie o tym informowany telefonicznie nie później niż 2 godziny przed ustalonym terminem obsługi zgłoszenia. W dniu wizyty u mieszkańca pracownik wylegitymuje się upoważnieniem oraz sprawdzi tożsamość mieszkańca. Z każdej wizyty zostanie sporządzona notatka służbowa.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie gminy: link, w zakładce Portal Seniora.

Info: Urząd Miejski w Bobolicach

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: