Dotacje dla stowarzyszeń sportowych

 • Jakub Diakun
 • 2020-06-23 14:16:36
Dotacje dla stowarzyszeń sportowych
 • Foto: UM Szczecinek

Informujemy, że Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku W ustawie budżetowej na rok 2020, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach ww. programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 mln zł.


1. Zadania realizowane w ramach konkursu:

 • Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
 • Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
 • Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
 • Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych


2. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.
Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań.


3. Cele i priorytety konkursu:

 • kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;
 • promocję zdrowego trybu życia;
 • promowanie wolontariatu sportowego;
 • promowanie wypoczynku w Polsce;
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
 • rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
 • promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • edukację patriotyczną poprzez sport;
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;
 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem.

4. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert
Oferty należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy oferty, należy je wydrukować, podpisać i przekazać w formie papierowej do MSportu. Oferty konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. Na kopercie należy dopisać stosownie do nazwy konkursu „Sportowe Wakacje +”.


Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku. Zostaną one rozpatrzone do dnia 24 lipca.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

 

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: