Nowe zasady programu Czyste Powietrze

  • Jakub Diakun
  • 2020-05-16 09:42:37
Nowe zasady programu Czyste Powietrze
  • Foto: WFOŚiGW w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że od dziś obowiązują nowe zasady Programu Czyste Powietrze, dzięki któremu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogą uzyskać atrakcyjne dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.


Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?
W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).


Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

info: WFOŚiGW w Szczecinie


Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie należy składać do:
WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.


Wnioski o dofinansowanie można składać:
poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.


Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia
Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.


Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.


Najważniejsze zmiany w Programie:

1. uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;

2. zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;

3. wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;

4. uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
5. możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
6. skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
7. integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
8. poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
9. dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
10. włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
11. wzmocnienie współpracy z gminami;
12. wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
13. docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Nowe zasady programu Czyste Powietrze
  • Foto: WFOŚiGW w Szczecinie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: