Wnioski na usunięcie azbestu do 15 maja

  • Jakub Diakun
  • 2020-05-06 12:04:59
Wnioski na usunięcie azbestu do 15 maja
  • Foto: Urząd Miasta Szczecinek

Informujemy i przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwanie wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym Referat Ochrony Środowiska UM planuje przygotowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z terenu Szczecinka.

O dofinansowania mogą starać się podmioty realizujące zadania na obiektach, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.


Zadanie obejmować będzie demontaż, transport i utylizację wyrobów zabierających azbest. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na demontażu pokryć dachowych zawierających azbest, wnioskodawca ma obowiązek zgłosić planowaną wymianę pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Szczecinku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do wykonania przewidzianych zadaniem robót budowlanych.


Uwaga! Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Podmioty zainteresowane udziałem w w/w programie mogą składać wnioski w UM w terminie do 15 maja 2020 r. Termin realizacji zadania uzależniony jest od decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznaniu Miastu Szczecinek dotacji na utylizację wyrobów azbestowych. O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.


Wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w załącznikach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (094) 37 141 34


Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, wyroby azbestowe mogą znajdować się w przestrzeni publicznej najpóźniej do 2032 r. Obowiązek ich usunięcia spoczywa na właścicielach nieruchomości.

info: Mateusz Ludewicz 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: