Tarcza antykryzysowa tematem listu otwartego Prezydent Kołobrzegu do Premiera RP

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-04-03 07:30:00
Tarcza antykryzysowa tematem listu otwartego Prezydent Kołobrzegu do Premiera RP
  • Foto: pixabay

Walka z pandemią w Polsce zbiera żniwo w postaci coraz większej ilości zarażonych koronawirusem, poddanych kwarantannie, czy wreszcie tych którym nie dane było wygrać ten pojedynek. To jednak nie kończy bilansu strat, bowiem region walczy z katastrofą gospodarczą. W związku z ogłoszoną przez rząd tarczą antykryzysową, prezydent Kołobrzegu – Anna Mieczkowska wystosowała do premiera RP list otwarty, w którym zawarła propozycję rozwiązań pozwalających zminimalizować skutki kryzysu.

W tym szczególnym okresie, kiedy stawiamy czoła pandemii koronawirusa, pragnę zwrócić Panu uwagę na ogromny problem przed jakim stanęli mieszkańcy i kołobrzescy przedsiębiorcy, których zdecydowana większość pracuje w branży turystycznej, uzdrowiskowej oraz im pokrewnych.

Tylko przemyślany plan pomocy dla przedsiębiorców pozwoli stworzyć realną tarczę antykryzysową. Jako prezydent największego polskiego uzdrowiska, zwracam się z propozycją rozwiązań, które pozwolą przetrwać naszej wspólnocie w tym trudnym czasie.

Rządowy plan ratunkowy dla gospodarki przewiduje działania w czterech obszarach: poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, odroczenia w realizacji niektórych obowiązków, zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników oraz rozwiązań umożliwiających i usprawniających realizację zadań.

Największym oczekiwaniem przedsiębiorców jest umorzenie płatności składek ZUS od 1 marca 2020 roku na okres minimum trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia w zależności od trwającej pandemii i jej skutków. ZUS jest największym obciążeniem dla wielu z naszych lokalnych firm. Jak przedsiębiorca ma opłacić składki ZUS, skoro jego firma nie może pracować?

Hotele, ośrodki, apartamenty na wynajem, lokale usługowe zostały zamknięte, niektórzy właściciele firm podejmują decyzje o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego doceniam propozycję Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który zaproponował zwolnienie z płacenia składek ZUS przez trzy miesiące dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, jednocześnie uważając, że niezbędna jest jej korekta. Propozycja Prezydenta RP dotyczy podmiotów, których przychody spadły o więcej niż 50% w stosunku do Iutego 2020 roku. Uważam, że umorzenie płatności składek ZUS powinno dotyczyć wszystkich firm bez względu na wielkość oraz bez względu na kryterium spadku dochodów.

Wiele firm w Polsce ma zaciągnięte kredyty oraz leasingi, spłata rat może stanowić olbrzymi problem, dlatego istotnym wsparciem przedsiębiorców byłaby również prolongata spłat rat kapitałowo odsetkowych kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców przez okres minimum 6 miesięcy oraz prolongata spłat rat od kredytów leasingowych zaciągniętych przez przedsiębiorców przez okres minimum 6 miesięcy.

Jednak te działania mogą okazać się niewystarczające, dlatego przedsiębiorcy powinni mieść możliwość otrzymania kredytów obrotowych bezodsetkowych. Bez płynności finansowej właściciele firm nie będą mieli możliwości zapłaty przesuniętych należności za podatki, czy spłaty rat kredytów.

Kołobrzeskie środowiska gospodarcze uważają również, że należy pilnie wprowadzić rozwiązania powodujący szybszy zwrot nadpłaconego podatku VAT dla firm i skrócić termin z 60 do 14 dni. W Kołobrzegu pozbawiona możliwości pracy została liczna grupa usługodawców. Nie funkcjonują gabinety medyczne, kosmetyczne, fryzjerskie, biura podróży, przewodnicy i piloci wycieczek, szkoleniowcy i trenerzy, przedstawiciele tzw. małej gastronomii.

Czy dla takich podmiotów, które nie mogą pracować i zarabiać, nie powinny zostać skierowane środki pomocowe np. z funduszy Unii Europejskiej w postaci zasiłku?

Przy tworzeniu programów pomocowych dla przedsiębiorców, nie można zapominać także o spółkach komunalnych, które stanowią szczególną sferę działalności gospodarczej. To przedsiębiorstwa, których misją jest zaspokajanie elementarnych potrzeb mieszkańców.

Dostarczone ciepło, woda, odebrane odpady, działający transport zbiorowy to ważny element funkcjonowania każdego gospodarstwa domowego. Terminowe świadczenie tych usług połączone z utrzymaniem ich jakości pomaga budować w lokalnej społeczności poczucie bezpieczeństwa w tym trudnym okresie. Po wprowadzeniu ograniczeń w działalności obiektów sanatoryjnych i hoteli, spółki w Kołobrzegu znalazły się w trudnym położenia. Zawieszenie działalności uzdrowiskowej w mieście takim jak Kołobrzeg oznacza drastyczny spadek zapotrzebowania na usługi komunalne.

Na przykładzie  Miejskiej  Energetyki  Cieplnej  to ok. 30% sprzedaży. Do tego dochodzą liczne wnioski o znaczne wydłużenie terminów płatności za usługi już wykonane oraz podania o ograniczenie świadczenia usług. Mieszkańcy zatrudnieni  w  branży  turystycznej  występują  o   zawieszenie   opłat   z  tytułu  czynszu za mieszkania komunalne. Przy takiej skali, spółki komunalne stają w obliczu zagrożenia płynności finansowej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że spółki nie mogą kształtować swobodnie cen za wykonywane usługi. Ustalane są one uchwałami Rady Miasta lub przez decyzje takich instytucji jak Urząd Regulacji Energetyki lub Wody Polskie. Czuwają one aby ceny te nie  były  wygórowane  i  nie  stanowiły  zbytniego  obciążenia  dla  mieszkańców. W konsekwencji powoduje to, że spółki nie mają możliwości wypracowywania nadwyżek umożliwiających przetrwanie w okresie takich zakłóceń w przepływach finansowych jak obecnie.

W odróżnieniu od innych przedsiębiorstw, spółki komunalne nie mogą zawiesić świadczenia usług, co wiąże się z utrzymaniem zatrudnienia i koniecznością ponoszenia kosztów stałych, a także ciągłego prowadzenia remontów i konserwacji infrastruktury niezbędnej do zachowania ciągłości świadczenia usług. Pomimo trudności muszą prowadzić działalność na rzecz mieszkańców.

To sprawia, że działalność spółek ma charakter służby, a nie typowej działalności gospodarczej. W związku z powyższym apeluję do Pana, Panie Premierze o objęcie spółek komunalnych programem osłonowym i wdrożenie rozwiązań gwarantującym utrzymanie płynności finansowej przez:
-    zwolnienie lub odroczenie płatności składek z tytułu ubezpieczeń społecznych,
-    odroczenia terminów płatności podatku VAT, PIT i CI T,
-    uruchomienie dla spółek krótkoterminowych pożyczek dla ustabilizowania ich sytuacji,
-    objęcie spółek miejskich systemem rekompensat z tytułu utraconych przychodów w wyniku ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej nałożonych na ich kontrahentów czy też w przemieszczaniu się ludności (Komunikacja Miejska),
-    zwolnienie z opłat za korzystanie ze środowiska,
-    zwolnienie z opłat stałych i zmiennych za pobór wody,
-    zwolnienie ze składek na PFRON,
-    zawieszenie na czas epidemii + 3 m-ce spłaty rat kapitałowych i odsetkowych do NFOŚ  banków od pożyczek/kredytów zaciągniętych na wkład własny w celu przeprowadzenia inwestycji,
-    pokrycie 40% wynagrodzeń i pochodnych za czas epidemii.

Szanowny Panie Premierze, pomimo trudnej sytuacji jako Prezydent Miasta Kołobrzeg przewiduję wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Mając na uwadze otaczającą nas rzeczywistość i dobro mieszkańców, uprzejmie proszę o pilną interwencję w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców, aby bez konieczności zamykania dotychczasowej działalności ani popadania w długi byli w stanie przetrwać ten szczególnie trudny czas.

Z wyrazami szacunku, Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska

Do wiadomości:
1.    Przedsiębiorcy zrzeszeni w: RSTU, KIG, Radzie Gospodarczej, Kołobrzeskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców.
2.    Parlamentarzyści 
3.    Radni Rady Miasta Kołobrzeg.
4.    Media.
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: