Rozpoczyna się Sesja Rady Miasta

  • Jakub Diakun
  • 2020-03-26 09:01:51
Rozpoczyna się Sesja Rady Miasta
  • Foto: UM Szczecinek

Rozpoczyna się Sesja Rady miasta, pomimo pandemii radni spotkali się aby obradować nad ważnymi kwestiami z życia mieszkańców.

Plan Sesji:


1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji: z 30.01.2020 r.
3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.
4.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.
5.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6.     Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
7.     Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.
8.     Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
9.     Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2020 roku.
10.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego-1” w Szczecinku.
11.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Szczecinek do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.
13. Uchwała w sprawie ustanowienia nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień za całokształt osiągnięć w działalności sportowej oraz w sprawie określenia zasad i trybu ich przyznawania.
14. Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Szczecinek.
15.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
16.  Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
17.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
18.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
19.  Wnioski i oświadczenia radnych.
20.  Zakończenie sesji

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: