Powiatowy Urząd Pracy zmienia sposób funkcjonowania

  • Jakub Diakun
  • 2020-03-17 12:45:45
Powiatowy Urząd Pracy zmienia sposób funkcjonowania
  • Foto: TV Gawex

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku informuje o wprowadzeniu od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu w zakresie bezpośredniej obsługi klientów. Sprawy urzędowe załatwiane będą drogą telefoniczną (wykaz telefonów), drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub pocztą tradycyjną.


W sytuacjach wyjątkowych, istnieje możliwość pozostawienia wypełnionej dokumentacji (wniosku, formularza) w skrzynce na dokumenty znajdującej się w przedsionku wejścia do PUP w Szczecinku przy ulicy Koszalińskie 91
Powyższe ustalenia dotyczą również klientów Obsługi Zamiejscowej PUP w Barwicach.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
 
Zgodnie z informacją z Ministerstwa Zdrowia każda, nawet nieubezpieczona osoba będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 
Reguluje to Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
 
REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH i POSZUKUJĄCYCH PRACY
 
Rejestracja osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy odbywać się będzie za pośrednictwem rejestracji elektronicznej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach kontaktu telefonicznego.
Rejestracja elektroniczna polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (https://www.praca.gov.pl).
 
ZAŁOŻENIE KONTA ePUAP

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.  

Kontakt z pracownikami powiatowego urzędu pracy w sprawie rejestracji elektronicznej:
    • szsc@praca.gov.pl,  tel.    94 37 28 884  94 37 28 885

Szczegółowe informacje nt. Profilu Zaufanego na stronie: https://pz.gov.pl
 
Sytuacja ta nie oznacza, że Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku przerywa pracę.
Na bieżąco będą bowiem rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do PUP za pośrednictwem internetowych formularzy, poczty tradycyjnej oraz elektronicznej szsc@praca.gov.pl a także wnioski otrzymane telefonicznie. Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.
 
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW I SKŁADANIE OFERT PRACY
 
Prosimy o składanie wniosków w sprawie zatrudniania cudzoziemców za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego

ds. pracy: https://www.praca.gov.pl Kontakt z pracownikami powiatowego urzędu pracy w sprawie zatrudniania cudzoziemców elektronicznie:
mkryszczynski@szczecinek.praca.gov.pl  lub  telefonicznie pod nr tel. 94 37 53 934
 
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

W przypadku osób odbierających świadczenia (zasiłki, stypendia, dodatki aktywizacyjne) prosimy o złożenie w urzędzie pracy druku: DYSPOZYCJA WYPLATY NA RACHUNEK BANKOWY, ponieważ mogą powstać trudności z wypłatami gotówkowymi w bankach.
 
STAŻYSTO

Jeżeli w okresie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. nie możesz uczestniczyć w stażu z powodu konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia placówek oświatowych  !!! masz prawo złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 !!!
 
Twoja nieobecność będzie usprawiedliwiona, a za okres nieobecności będzie przysługiwało stypendium.
Oświadczenie pobierz ze strony ZUS i złóż je u Pracodawcy, u którego obywasz staż.

NABORY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż od 17.03.2020 roku wszystkie nabory wniosków (szkolenia, staże, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne) zostają wstrzymane do odwołania.
 
Bezpośrednie załatwienie sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku w sprawach wyjątkowo pilnych i szczególnie uzasadnionych będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 
 
info: Powiatowy Urząd Pracy 
 
 

Przeczytaj podobne wpisy

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: