Obradowała XIV sesja Rady Miasta Szczecinek

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-09-26 16:02:08
Obradowała XIV sesja Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

Dzisiaj (26 września) na XIV sesji Rady Miasta zasiadło 15 radnych. Przedmiotem obrad były miedzy innymi uchwały dotyczące przestrzennego zagospodarowania ternu w obrębie miasta, zmian w tegorocznym budżecie miasta na rok 2019 rok, programu osłonowego „Teleopieka" i stypendia po nowemu.

Podczas burzliwej sesji radni pochylili się nad zmianą wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.

Przyjęto projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Jednogłośnie przyjęta została uchwała dotycząca programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców miasta Szczecinek".

W dalszej części sesji radni obradowali nad uchwałami w sprawie : ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w szkołach i placówkach oświatowych, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez miasto, zmiany regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom zamieszkałym na terenie miasta za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Polna-1” oraz „Pilska-4”.

Podjęte też zostały decyzje w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników oraz zmian Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej.


Końcową część obrad Rady Miasta zajęły informacje Przewodniczącej Rady Miasta, informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nieobjętej tematyką sesji, informacja z działalności Burmistrza Miasta, pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.

Obrady zakończyły wnioski i oświadczenia radnych.


 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: