Masz problem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych? Zgłoś się do programu FreD goes net.

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-07-09 11:22:12
Masz problem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych? Zgłoś się do programu FreD goes net.
  • Foto: TV Gawex

Program profilaktyczny „Fred goes net” dotarł do Szczecinka. Jest to projekt skierowany do młodych osób w wieku od 14 do 21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program ma na celu zmobilizowanie i zmotywowanie młodych ludzi do zaniechania eksperymentów z narkotykami czy też z dopalaczami.

„Fred goes net” jest  programem profilaktyki selektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu międzynarodowego realizowanego latach 2007-2010.

Adresatem programu są młode osoby w wieku 12-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych oraz używających takich substancji jak opiaty.

Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele:

-przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad,
-stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby,
-zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie.


Jeśli w efekcie  rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym  programie.

Realizacja programu:

Program realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających  następujące zagadnienia :

-konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne,
-wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,
-indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,
-praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany
-informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy
-ewaluacja zajęć.


Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia.

W Szczecinku program jest realizowany nieodpłatnie przez Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórza". Zainteresowani uczestnictwem w programie proszeni są o kontakt telefoniczny: 532 849 151

 

Info:kbpn.gov.p

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: