X sesja Rady Powiatu Szczecineckiego

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-05-12 11:09:54
X sesja Rady Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: Piotr Rozmus

W X sesji Rady Powiatu Szczecineckiego (10.05) uczestniczyła poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata Golińska. Pani poseł w trakcie trwania obecnej kadencji samorządu powiatowego zabrała głos w wolnej trybunie po raz pierwszy. Gratulowała radnym oraz podkreśliła, że współpraca z Powiatem Szczecineckim i stojącym na jego czele starostą Krzysztofem Lisem zawsze przebiegała wzorowo. Przypomniała kilka istotnych sukcesów, które wspólnie udało się osiągnąć i zadeklarowała, że nadal będzie służyć pomocą i pomagać w rozwiązywaniu najróżniejszych problemów.

Interpelacje przedstawiło dwoje radnych. Radna Bożena Kawczyńska wnioskowała o ograniczenie prędkości do 50 km/h na drodze powiatowej 1294Z w miejscowości Buczek. O postawieniu stosownego znaku w tym miejscu zdecyduje Komisja ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu na Drogach Powiatowych i Gminnych. Z kolei radny Marek Stasiuk poprosił o informację dotyczącą szkolnych rad klasyfikacyjnych. Zapytał również czy strajkującym nauczycielom organ prowadzący wypłacił uposażenie.

Starosta Krzysztof Lis wyjaśniał, że rady klasyfikacyjne odbyły się prawie we wszystkich szkołach. Wyjątek stanowił ZS Nr 1 im. KEN w Szczecinku. W tym przypadku dyrektor placówki Edyta Wojnicz, z powodu notorycznego braku nauczycielskiego quorum, zmuszona była skorzystać ze specustawy i podjąć uchwałę o sklasyfikowaniu wszystkich uczniów. Odnośnie do wypłacania pensji pedagogom uczestniczącym  w strajku, starosta przypomniał, że  Zarząd Powiatu Szczecineckiego odpowiada za wydatkowanie środków publicznych i zgodnie z ustawą o sporach zbiorowych nie może tego zrobić. Niemniej nauczyciele należą do jednej z nielicznych grup zawodowych, którym wynagrodzenie miesięczne jest wypłacane z góry. Dlatego też Zarząd Powiatu Szczecineckiego wyszedł do nauczycieli z propozycją ratalnego zwrotu niewłaściwie pobranych środków. Starosta zapowiedział wstępnie, że planuje się ich przesunięcie na pokrycie kosztów remontów i wyposażenia pracowni lekcyjnych, które organ prowadzący musi przygotować w kontekście podwójnego naboru do szkół w roku szkolnym 2019/2020.

Raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku w roku ubiegłym przedstawił dyrektor Wiesław Kosmala.  Z kolei dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku Radosław Wąs wyjaśnił radnym szczegóły przyjętego programu zajęć edukacyjno – wychowawczych w roku 2018 i w roku bieżącym. Dyrektor przypomniał również, że w pierwszym roku działalności bursy funkcjonującej w CEEiRJ powstały 33 miejsca noclegowe, w drugim 16 dodatkowych i obecnie wszystkie są zajęte. Podwójny nabór do szkól sprawi, że miejsc będzie zdecydowanie za mało, dlatego też dodatkowych lokalizacji dyrektor postanowił poszukać w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie i Zakładzie Obsługi Nieruchomości.

Jeden z kolejnych punktów dotyczył informacji o realizacji powierzonych zadań z zakresu kultury i promocji, wykonywanych w 2018 r. przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury. Szybko się okazało, że stał się on początkiem zagorzałej dyskusji. Przy mównicy pojawił się radny Ireneusz Markanicz, który wskazał na rażącą dysproporcje środków, które samorząd miejski i powiatowy przekazują na rzecz SAPiK. Radny podkreślał, że taki stan rzeczy utrzymuje się od lat i należałoby coś w tej kwestii zmienić.

Starosta Krzysztof Lis dokonał krótkiej retrospekcji, przypominając okoliczności w których dawny Szczecinecki Ośrodek Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury przeobraziły się w SAPiK. O samym pomyśle  i zasadności takiego rozwiązania starosta wyrażał się w samych superlatywach. Podkreślał również wzorową współpracę z dyrektorem SAPiK Kamilem Klimkiem. Zaznaczył jednak, że na realizowane przez agendę miejską zadania należy spojrzeć z szerszej perspektywy. Samorząd powiatowy partycypuje w kosztach realizacji różnych projektów i organizacji imprez, a nie samego funkcjonowania instytucji, czy chociażby wypłacania uposażenia pracownikom SAPiK, bowiem jest to zadanie Miasta Szczecinek. Starosta oznajmił, że można rozmawiać o pewnych zmianach, jednak stanowczo podkreślił, że o równym wkładzie finansowym obu samorządów nigdy nie było mowy. Analogicznie wygląda sprawa wspólnego prowadzenia Biblioteki Publicznej. Powiat Szczecinecki finansuje zakup książek i audiobooków, nie uczestniczy natomiast w kosztach związanych z samą działalnością instytucji. Starosta wyjaśnił radnym, że w województwie zachodniopomorskim oprócz Powiatu Szczecineckiego, tylko Powiat Wałecki prowadzi bibliotekę. Ponadto jej utrzymanie generuje koszty w wysokości 130 tys. zł, a nie 600 tys. zł jak w przypadku szczecineckiej biblioteki.

W dalszej części posiedzenia poruszono temat Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Radny Grzegorz Poczobut miał kilka pytań do obecnego na sali prezesa Mariusza Getki. Radnego m.in. interesowało ilu członków SZLOT nie płaci składki członkowskiej i kiedy odbędzie się najbliższe walne zgromadzenie.

W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały:

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu promocji zatrudnienia  oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019 - 2023.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Powiatu w Szczecinku,
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku,
o zmianie  uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2019-2021,
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2019,
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2019-2031,
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szczecineckiego,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego oraz ustanowienia służebności gruntowej,
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, - skarga została uznana za bezzasadną.
 

Info:P.Rozmus 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: