Matura 2019. Rząd nowelizuje prawo oświatowe

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-04-25 09:48:24
Matura 2019. Rząd nowelizuje prawo oświatowe
  • Foto: TV Gawex

Z powodu strajku wielu rodziców oraz przede wszystkim uczniów zastanawia się co będzie dalej z maturami. Wszystko jednak wskazuje na to, że nerwowa gehenna kończących szkoły średnie oraz ich opiekunów powinna jednak lada moment się skończyć. Wszystko za sprawą nowelizacji oświatowego prawa, które ma zagwarantować uczniom klasyfikacje i promocje.

Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzygnie dyrektor szkoły. W sytuacji, gdy dyrektor również nie rozstrzygnie w tym przedmiocie, zrobi to nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

W roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów klas programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników może nastąpić także po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tj. po dniu 26 kwietnia.

Jeżeli rozstrzygnięcie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów nastąpi po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wówczas datą wydania świadectwa będzie data rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów.

Inne rozwiązania proponowane w projekcie ustawy:

W przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczne nie wykona zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, obwiązek wykonania tych zadań będzie miał dyrektor szkoły. Dyrektor będzie mógł upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela.

Gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykona w/w zadań i kompetencji, wówczas organ prowadzący szkołę wyznaczy w tym celu innego nauczyciela.
 
W przypadku, gdy nauczyciel lub rada pedagogiczna nie wykona zadań i kompetencji w zakresie przyprowadzania egzaminów, obwiązek wykonania tych zadań i kompetencji będzie miał dyrektor szkoły. Dyrektor będzie mógł upoważnić do realizacji tych zadań i kompetencji nauczyciela.
Gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykona w/w zadań i kompetencji, wówczas organ prowadzący szkołę wyznaczy w tym celu innego nauczyciela.

Takie rozwiązania zostały zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe.

Rządowy Projekt ustawy, zaprezentowany dziś 24 kwietnia br. został w trybie pilnym skierowany do prac parlamentarnych.

Projektowane przepisy zagwarantują uczniom ukończenie szkoły na wypadek, gdyby zakłócona została realizacja zadań i kompetencji ustawowych organów szkoły.

Projektowane przepisy uzupełniają przede wszystkim dotychczasowe rozwiązania prawne określające zadania i kompetencje nauczycieli przedmiotów, wychowawców i rad pedagogicznych w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. W obecnym stanie prawnym nie ma żadnych rozwiązań na wypadek, gdyby którykolwiek z tych podmiotów, z różnych przyczyn nie wykonał ciążących na nim obowiązków. Taka sytuacja może powodować zahamowanie procesu przechodzenia ucznia przez kolejne etapy edukacyjne, godząc tym samym w gwarantowane konstytucyjnie prawo do nauki.

Istnieje potrzeba pilnego wprowadzenia w życie projektowanych przepisów również z uwagi na troskę o dobro uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 kończą liceum ogólnokształcące i technikum oraz zamierzają przystąpić do majowego egzaminu maturalnego.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w następnym dniu po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: