Dotacje na prace konserwatorskie

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-02-03 14:30:06
Dotacje na prace konserwatorskie
  • Foto: pixabay.com

Burmistrz Szczecinka ponownie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta.W naborze może uczestniczyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu lub stosunku zobowiązaniowego. Kwota przeznaczona na dotację w budżecie Miasta Szczecinek na rok 2019 to 20 000 zł.

Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji podejmuje na wniosek Burmistrza Miasta Szczecinek Rada Miasta Szczecinek w drodze uchwały (od decyzji Rady nie przysługuje tryb odwoławczy). Dotacja będzie udzielona na podstawie i warunkach umowy pisemnej zawartej między podmiotem otrzymującym dotację, a  Miastem  Szczecinek.

Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym egzemplarzu, w postaci  obowiązującego formularza (w załączniku). Wszystkie rubryki należy uzupełnić odpowiednią treścią lub zwrotem „nie dotyczy”, czytelnym pismem, w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany. Formularz należy spiąć wg kolejności stron (nie bindować). 

Wnioski w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku”  należy składać do dnia 04.03.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta UM Szczecinek lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu).

Szczegóły dostępne na stronie http://www.bip.szczecinek.pl/ oraz w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinku (UM Szczecinek).

info: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: