W najbliższy czwartek odbędzie sesja budżetowa.

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-23 14:13:09
W najbliższy czwartek odbędzie sesja budżetowa.
  • Foto: TV Gawex

W najbliższy czwartek (24.01) o godz. 9:00 w sali posiedzeń (nr 101) odbędzie się sesja Rady Miasta Szczecinek z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 06.12.2018r.; z dnia 20.12.2018r. oraz z dnia 03.01.2019r.
3.    Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok.
4.    Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.
5.    Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
7.    Uchwała w sprawie  zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
8.    Uchwała  w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2019.
9.    Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szczecinek”.
10.    Uchwała w sprawie uchwalenia  Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek.
11.    Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
12.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów na terenie Miasta Szczecinek. 
13.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Szczecinek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego.
14.    Uchwała w sprawie  zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVII/144/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek”.
15.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Zachód I w Szczecinku.
16.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Zachód II w Szczecinku.
17.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Koszalińska-Kołobrzeska w Szczecinku.
18.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Mierosławskiego-Wiatraczna w Szczecinku.
19.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Wodociągowa-Rzeczna w Szczecinku.
20.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Słowiańska-Łódzka w Szczecinku.
21.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Kopernika-Winniczna w Szczecinku.
22.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Centrum w Szczecinku.
23.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Mickiewicza-Chełmińska w Szczecinku.
24.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Szczecińska-Gdańska w Szczecinku.
25.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Pilska-Raciborki w Szczecinku.
26.    Uchwała w sprawie zmiany statutu Osiedla Trzesieka w Szczecinku.
27.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J. A. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
28.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
29.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
30.    Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: