Sesja budżetowa w Powiecie Szczecineckim

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-01-16 15:13:15
Sesja budżetowa w Powiecie Szczecineckim
  • Foto: TV Gawex

Za nami obrady piątej sesji Rady Powiatu w nowej kadencji. Radni spotkali się we wtorek, 15. stycznia na na jednej z najważniejszych sesji w roku, podczas której zajęli się budżetem na najbliższy rok.

Czas tworzenia budżetu to zawsze okres wytężonej pracy dla każdego samorządu. Powiat Szczecinecki projekt dokumentu przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej już 15 listopada 2018 roku. Zanim prace nad planem dochodów, wydatków i inwestycji znalazły swój finał, a sam dokument przybrał ostateczny kształt, starosta Krzysztof Lis odbył niezliczoną ilość spotkań z dyrektorami jednostek i komórek organizacyjnych, szkół i prezesami spółek. Ogromy wysiłek przyniósł efekt, bowiem RIO oceniła projekt budżetu pozytywnie. Plan finansowy pozytywnie zaopiniowały również komisje stałe radnych, a 15 stycznia  Rada Powiatu Szczecineckiego podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2019 rok.

Sesja budżetowa to oczywiście jedno z najważniejszych posiedzeń w roku. To już tradycja,  że starosta Krzysztof Lis posiłkując się prezentacją, skrupulatnie przedstawia radnym szczegóły planu finansowego. Tak też było i tym razem. Budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 117 109 998, 42 zł. Szacowana suma wydatków to 119 899 687, 00 zł, z czego 20 063 628, 00 zł zostanie przeznaczone na inwestycje, co stanowić będzie 16,73% całego budżetu. Na inwestycje drogowe samorząd powiatowy przeznaczy 11 725 493, 00 zł, na budowę infrastruktury drogowej 11 924 720, 00  zł, na budowę i przebudowę obiektów sportowych  1 108 728, 00  zł, na zakup sprzętu 158 000, 00 zł, na termomodernizację obiektów 902 804, 00 zł, na likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych 114 500, 00 zł, natomiast  na dotacje i pomoc finansową 250 000, 00 zł. Inne wydatki inwestycje pochłoną 4 223 076, 00 zł.

Porządek obrad tuż po wystąpieniu starosty przewidywał dyskusję i jak łatwo można było przewidzieć, z przywileju bardzo chętnie i skorzystali radni opozycyjni, a szczególnie radny Jerzy Hardie – Douglas. Radny wyartykułował wiele krytycznych uwag odnośnie do budżetu, niejednokrotnie konfrontując go z planem finansowym Miasta Szczecinek. Radny m.in. wskazywał na zbyt małą ilość zaplanowanych remontów dróg powiatowych wchodzących w granice administracyjne Szczecinka. Podpowiadał, że lepszym rozwiązaniem, niż przebudowa dróg jest zastosowanie nakładek bitumicznych. Zwracał uwagę na zbyt ubogie dofinansowanie kultury ze strony powiatu oraz niską partycypację w kosztach rewitalizacji jeziora Trzesiecko. Miał też wiele zastrzeżeń do pracy Powiatowego Zarządu Dróg. Na koniec oznajmił: Mimo, że budżet nie jest skrajnie zły, opozycja wstrzyma się od głosu.

Starosta Krzysztof Lis w odpowiedzi wskazał m.in. na skalę wydatków PZD i przypomniał, że długość dróg powiatowych wynosi ponad 500 kilometrów. Wymienił nazwy szczecineckich ulic, które samorząd powiatowy wyremontował na przestrzeni ostatnich lat. Starosta podkreślił, że mieszkańcy Szczecinka czasami nawet nie zdają sobie sprawy, że inwestorem był Powiat Szczecinecki, błędnie za takiego uważając Miasto Szczecinek. Zauważył, że finanse, które Powiat przeznacza na Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną w pewien sposób przekładają się również na promocję powiatu szczecineckiego.  

Pozytywnie budżet ocenił radny Grzegorz Poczobut, choć podkreślił, że kwota przeznaczona na inwestycje mogłaby być wyższa. Radny uznał budżet za zrównoważony, zbilansowany i zaspokajający potrzeby mieszkańców. Radny ustosunkował się również do wypowiedzi radnego Jerzego Hardie – Douglasa, przypominając, że budżet tworzył poprzedni Zarząd Powiatu Szczecineckiego, w skład którego wchodził przedstawiciel klubu obecnie będącego w opozycji.

Choć zagorzała dyskusja trwała długo, uchwałę w sprawie budżetu ostatecznie podjęto. 12 radnych było „za” , a 6 wstrzymało się od głosu.  

Ponadto radni podjęli następujące uchwały:

  1. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2019-2031.
  2. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2019-2021.
  3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 r.
  4. w sprawie udzielenia Gminie Szczecinek pomocy finansowej (dot. wsparcia budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 172 Szczecinek – Połczyn Zdrój z terenem Kopalni Surowców Mineralnych w Parsęcku).
  5. w sprawie udzielenia Miastu Szczecinek pomocy finansowej (dot. rewitalizacji jeziora Trzesiecko).
  6. w sprawie udzielenia Miastu Szczecinek pomocy finansowej z przeznaczeniem na przygotowanie i organizację imprezy sportowej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku w 2019 r.
  7. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

info: Starostwo Powiatowe 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: